Русенски университет Ангел Кънчев"
English Вход

Центърът за кариерно развитие е създаден с решение на Академичния съвет на Русенския университет от 19 април 2005г.. ЦКР е пилотен център на проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Центърът е обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение. Той предоставя висококачествени услуги, свързани с професионалното ориентиране и развитие на студентите и абсолвентите на университета. Като посредник на пазара на труда, съдейства за значителното подобряване на комуникацията между бизнеса и академичната среда, с цел професионална реализация на младите хора.

Видове услуги, предлагани от центъра:

кариерно консултирене;
►организиране на семинари по кариерно развитие;
►организиране на стажантски програми;
►провеждане на дни на стажовете и кариерата;
►осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета;
►изграждане на практически умения и опит сред младите хора.
Центърът за кариерно развитие е ресурсен център, който притежава необходимата за целта библиотека и поддържа съвременни технологии, свързани с кариерното развитие на студентите и абсолвентите.
Центърът за кариерно развитие съдейства за установяване на преки контакти с работодатели и техни сдружения за ефективен и улеснен избор на младите специалисти, завършили РУ по отделните му професионални направления.