Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход
Мисията на университетския кариерен център за развитие на кариерата е да :
- Подпомага професионалното ориентиране и развитие на младите хора, включително и тези в неравностойно положение ;
- Съдейства з развитие на връзките и сътрудничеството в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие между учебни заведения и организациите на бизнеса, публичната администрация и другите области на социално-икономическия живот ;
-Кариерният център следи движението на пазара на труда и информира Академичното ръководство за тенденциите в търсенето и предлагането. По този начин спомага университета по-гъвкаво да съобразява предлаганите специалности и учебни планове с реалните потребности на икономиката.
- Работи за пълноценна професионална реализация и кариерно развитие на студентите и докторантите ;
- Предоставя информация и консултира студентите, докторантите във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението и свободното време ;
В университетския кариерен център студентите могат да разберат защо им е необходим Кариерния център?
 • Свързва студентите и работодателите
 • Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът:
  • търси стаж и/или работа
  • обвързва теоретичните си знания с практически умения
  • създава и усъвършенства уменията си за разрешаване на проблеми
  • ориентира се професионално
  • създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области

Какво могат да получат от Кариерния център?
 • Информация за свободните стажантски и работни позиции
 • Информация за конкретни работодатели
 • Кариерно ориентиране
  • Какво представлява позицията, за която кандидатстваме
  • Какви знания и умения са необходими, за да се справим с предизвикателството на конкретната позиция
  • С какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи на кариерно развитие
 • Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа
 • Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция
 • Подготовка за цялостния процес на подбор
  • Как протича интервюто за работа
  • Какво очаква работодателя
  • Как да се държим по време на интервю
  • Какво да правим след интервюто
 • Участие във фирмени представяния и семинари
 • Придобиване на практически офис умения