Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
English Вход

24.04.2017 г.

Програма "Стажове" на "Крум Чешмеджиев" ЕТ

Проектиране на технологичен процес: покритие на мед

Условия на стажа

Главно условие: Стажът е "на задача", не "на позиция", нито "на работно време". Тоест,държим на показаните резултати, времето няма значение.

Брой стажанти: двама, всеки един ще работи по един цвят (за подробности прочетете раздел"Задача")

Задачата е подходяща и за дипломна работа. Нямаме нищо против студентите да отидатна дипломна защита с тази задача, дори ще помагаме.

Срок за кандидатстване: до запълване на позициите

Няма формалности и документи за включване в програмата. Повече информация запрограма "Стажове" и форма за кандидатстване може да намерите на адрес

http://krumch.com/sip

Стажът е "неприсъствен". Участниците ще имат достъп до "виртуалното работно място" напроекта, приложение на сайта на фирмата, където ще водим комуникацията и ще се отчитатрезултатите.

Студентът трябва да разполага с "химична лаборатория" за потвърждаване на

резултатите (може да е в университета [лабораторията на преподавателя - научен

консултант], в някое предприятие [където имате роднински/приятелски достъп, и/ли ни

препоръчате да се договорим със собствениците {които впоследствие може да са Вашиябъдещ работодател}], или заден двор, мазе, гараж и пр., където ще можете безопасно даработите с химикали), всички необходими материали ще му бъдат предоставени.

Участниците ще получат сертификат за успешно проведен стаж на тема "Проектиране натехнологичен процес: покритие на мед". Както и "първи ред в портфолиото"

Стажантите не заплащат нищо за включване в стажовете, както и фирмата не плаща нищона стажантите за провеждане на стажовете, в смисъл на пари (фирмата закупува всичкинеобходими материали). Всъщност, ние плащаме със своето време, за да допълним изатвърдим Вашите знания, които сте получили в университета. При нас сте за "да сбъркатебезопасно" докато се учите. Съответно стажантите заплащат обучението си при нас със своето време. Смятаме това за справедлива сделка.

Задача

Да се оцветят повърхностите на медна тръба в бяло и черно

Изделие, направено от медна тръба, представлява топлообменник (и двете работни

вещества са чешмяна вода). За да ускорим "теча" на топлината, трябва да оцветим външнатаповърхност на тръбата в черно, а вътрешната - в бяло.

Тръбата може да е подложена на огъване и трептене по време на работа, следователно неможем да намажем повърхностите с боя - получава се твърде дебел (в случая) слой, ще сенапука и олющи. Трябва да е покритие с дебелина по-малко от микрон (стотна част отмилиметъра), което е възможно само по химичен или електролитичен път. Задачата е да сенамери технология за създаване (нанасяне) на такова нетоксично покритие. Това включваописание на действията, формулите на разтворите (или газовете - ако се налага),температури на реакция и всички други физико-химични условия, които да доведат дополучаване на нужното ни покритие.

Няма ограничение за броя на разтворите (или газовете) за един цвят, нито за броя на

процедурите. Единствените "твърди" ограничения са за цветовете, точното им място

(външна/вътрешна повърхност), да са трайни, и да са нетоксични."Трайност": Водата сама по себе си е достатъчно агресивна среда, чешмяната вода съдържамалкиколичества хлор (за дезинфекция) и минерали (калций и други), а двете води поотделноимат допълнителни свойства, което добавя изисквания за покритията.Черното покритие (откъм топлата вода) трябва да издържа и на повърхностно активнивещества (сапуни) и мазнини, и по възможност и на механични въздействия (да не се драска).

Идеално ще бъде ако е и "незалепващо покритие". Температура на водата - може да започваот 5 С, но "работната" температура ще е 15-40 С. Може да изсъхва периодично (от веднъж доняколко пъти на ден).

Бялото покритие (откъм студената вода в тръбата) ще бъде постоянно "под вода",температурата и ще е от 2-3 С до 15-20 С. Няма да замръзва.

"Нетоксичност" означава няколко неща:

- трябва покритието да не е токсично, да покрива санитарните норми

- трябва да са описани както процедурите по нанасянето на покритието, така и "техника набезопасност" по време на работа

- трябва да са описани процедурите, необходими за "утилизирането" на отработенитевещества.

Обобщение: Резултатът от проекта трябва да е документация за технология засъздаване(нанасяне) на покритие на подходящите повърхности с подходящия цвят. Това включваописание на действията, формулите на разтворите (или газовете), температури на реакция ивсички други физико-химични условия, както и "техника на безопасност" по време на работа, ипроцедурите по "утилизирането" на отработените вещества.

Изисквания към студентите

Главни изисквания: Желание да усвоява нови знания. Инат, да направи каквото е обещал.

Знания в областта на химията, физиката и приложната магия.

Задължителни умения: Самомотивация и Рационално мислене. Ще го научим на всичко

останало.

Незадължителни умения: Хоби в областта на физиката, химията или обработката на метали епредимство, и ще има скок в развитието, чрез този проект. Ползването на английски език(четимо) е голямо предимство.

Кандидатстване

Срок за кандидатстване: до запълване на позициите - двама стажанти.

Няма формалности и документи за включване в програмата. Повече информация и формаза кандидатстване може да намерите на адрес http://krumch.com/sip

Попълнете формата на страницата http://krumch.com/sipкато в полето "избрана задача"впишете "Химия: оцветяване на мед: [цвета, по който сте избрали да работите]". Ако иматевъпроси, задайте ги в същата форма, като споменете същото име на задачата.

Програма "Стажове"на "Крум Чешмеджиев" ЕТ

Проектиране и програмиране на специализиран

микроконтролер на Ардуино (автоматична

измервателна станция с 8 канала/кабела, дейталогър)

Условия на стажа

Главно условие: Стажът е "на задача", не "на позиция", нито "на работно време". Тоест,държим на показаните резултати, времето няма значение.

Брой стажанти: един

Задачата е подходяща и за дипломна работа. Нямаме нищо против студента да отиде надипломна защита с тази задача, дори ще помагаме.

Срок за кандидатстване: до запълване на позицията

Няма формалности и документи за включване в програмата. Повече информация запрограма "Стажове" и форма за кандидатстване може да намерите на адресhttp://krumch.com/sip

Стажът е "неприсъствен". Участника ще има достъп до "виртуалното работно място" напроекта, приложение на сайта на фирмата, където ще водим комуникацията и ще се отчитатрезултатите.

Студентът трябва да разполага с компютър и програматор, всичко необходимо ще му бъдепредоставено.

Участника ще получи сертификат за успешно проведен стаж на тема "Проектиране и

програмиране на специализиран микроконтролер на Ардуино". Както и "първи ред в

портфолиото"

Стажантите не заплащат нищо за включване в стажовете, както и фирмата не плаща нищо настажантите за провеждане на стажовете, в смисъл на пари (фирмата закупува всичкинеобходими материали, платки и датчици). Всъщност, ние плащаме със своето време, за дадопълним и затвърдим Вашите знания, които сте получили в университета. При нас сте за "дасбъркате безопасно" докато се учите. Съответно стажантите заплащат обучението си при нассъс своето време. Смятаме това за справедлива сделка.

Задача

Да се проектира и програмира автоматична измервателна станция (дейталогър)

на основата на микроконтролер Ардуино

(ние си го наричаме Проект "Октопод")

Устройството трябва да има следните функции/характеристики:

1. Отчитане на:

1.1. Температура на вода и въздух в 4 точки (4 различни датчика във влажно помещение), вдиапазон 0-60 С, точност поне 0,1 C

1.2. Разход на електроенергия - една точка, 80-220 волта, 50-60 Hz, 4 kW максимална

мощност, точност поне 0,1 kWh

1.3. Разход на вода ("водомер") - една точка, диапазон 0-10 литра в минута, 0-60 С, монтаженразмер 1/2 цола (ето два готови, YF-S201 и YF-S201C)

2. Методика на отчитане: 24/7 мониторинг, като данните се записват от всички датчици

едновременно (един "запис" съдържа показанията на всички датчици)

2.1. с интервал, който може да се програмира, 1-60 сек

2.2. при всяко тръгване и спиране на "водомера" (може да се падне по средата на интервала)."Спрял водомер" е 30 сек след последния сигнал от водомера.

3. Запис на данните: всеки отделен запис трябва да съдържа ID на устройството, момента наотчитането (дата, час, минута и секунда; може и Unix timestamp) по GMT, както и "етикет" по кояточка от методиката е отчетен. Ако запис по т. 2.1 съдържа същите данни, както предходниязаписан запис, то той не се записва (записват се само уникални данни, т.е. ако някой датчикотчете промяна спрямо последния запис).

3.1. Отчетените данни се записват в устройството, в междинен буфер (файл), в момента наотчитането им по т. 2

3.2. На всеки 5 мин устройството прави опит да изпрати данните от буфера до WEB сървър поHTTP (GET/POST). При успех, изпратените данни от буфера се изтриват.

4. Поддръжка: да е възможно софтуера да бъде сменян дистанционно, без да се налага да сеходи на место и да се демонтира. Да е възможно дистанционно рестартиране, запрезареждане на конфигурационния файл от сървъра.

5. Монтаж: Да е лесно за монтаж, по възможност да няма нужда от големи вмешателства.

6. По възможност, да е достъпно, да може да бъде повторено достатъчно лесно навсякъде посвета.

Резултата от този проект трябва да е една работеща бройка и документация за

репродуцирането и.

Изисквания към студентите

Главни изисквания: Желание да усвоява нови знания. Инат, да направи каквото е обещал.

Задължителни умения: Самомотивация и Рационално мислене. Ще го научим на всичко

останало.

Незадължителни умения: Хоби в областта на схемотехниката, микроконтролери, роботехникаили радиоелектроника е предимство, и ще има скок в развитието, чрез този проект.

Ползването на английски език (четимо) е голямо предимство.

Кандидатстване

Срок за кандидатстване: до запълване на позицията.

Няма формалности и документи за включване в програмата. Повече информация и формаза кандидатстване може да намерите на адрес http://krumch.com/sip

Попълнете формата на страницата http://krumch.com/sipкато в полето "избрана задача"впишете "Проект Октопод". Ако имате въпроси, задайте ги в същата форма, като споменетесъщото име на задачата.

Ще се радваме да помогнем за старта на кариерата Ви!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.04.2017 г.

ПроКредит Банк България

ПроКредит Банк България предлага своите свободни работни позиции и стажантски програми!

За повече информация, моля проследете линка

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017 г.

СТАЖАНТ-СЪТРУДНИК ЗА МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ
"ПОЛИКОНТАКТ" търси за свой клиент СТАЖАНТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ

Позицията дава възможност на лица, завършващи или скоро завършили
висше образование, да натрупат опит в компания с международно участие.
ТЪРСИ СЕ ЧОВЕК, КОЙТО:
е позитивна личност
има образование в сферата на икономиката или туризма
владее на добро ниво английски език
има възможност за командировки и пътувания в страната и чужбина за
определен период от време
притежава много добри комуникативни умения и способност за работа в екип
КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална
автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще
бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на "ПОЛИКОНТАКТ" ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.03.2017 г.

Стаж в държавната администрация - 2017 г.

Уважаеми колеги,

Бих искал да ви информирам, че стартира лятна кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2017 г.

Всички стажантски позиции ще бъдат обявени на 20 март 2017 г.Срокът за кандидатстване ще бъде до 23 април 2017 г.

Продължителност:Стажовете са между 10 и 45 работни дни, в структурите на държавната администрация на всички нива: от Министерския съвет до общините.

Периодът за провеждане е в трите летни месеца, свободни от учебни занятия: юли, август и септември.

Процедура по подбор: Цялата процедура по кандидатстване е изцяло онлайн. За целта е нужно студентите да създадат свой профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация:http://staj.government.bg/.

Всеки студент може да кандидатства за до 5 стажантски позиции, като при избора на първата се зарежда тест.

Тестът съдържа 23 въпроса, а времето за решаването му е 40 минути.

Подробна информация за всички етапи на процедурата по подбор може да бъде намерена на портала http://staj.government.bg/

Стажовете:Стажовете са с основна цел професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда и запознаване с държавната администрация.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.09.2016 г.

Програма Study iT First

Кой може да кандидатства?

Студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет

Защо да кандидатствате?

Освен безвъзмездна стипендия за период от една академична година, одобрените кандидати ще могат да придобият умения и работни практики със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка. Програмата предлага и допълнителна възможност за стаж в SAP Labs България, а стипендията е с опция за удължаване до две академични години при отлични постижения.

Как се кандидатства?

Изпрати на електронен адрес konkurs@wcif-bg.org в срок до 17 октомври 2016 г. попълнени следните документи:

Формуляр за кандидатстване и декларация към него;

Документ (уверение) за записана текуща учебна година с отбелязана формата на обучение (сканиран);

Скрийншот на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура.

Ще се проведат срещи с кандидатите до 4 ноември. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена чрез Skype.

До 10 ноември кандидатите ще бъдат уведомени дали са одобрени за SAP Scholarship Program "Study iT First".

Целта на SAP Scholarship Program "Study iT First" е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността. "Study iT First" е част от новата образователна инициатива, която компанията реализира с ФРГИ от 2015 г. През 2015 г. в рамките на програмата бяха подкрепени 13 първокурсници.

При въпроси и нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с мен на посочените по-долу координати.

Десислава Христова

Програмен мениджър

София 1408
ул. Енос 7, ет. 6, ап.9
тел./факс: (+359 2) 954 97 15

Мобилен: (+359) 877 420 357

Имейл: dhristova@wcif-bg.org

Интернет страница: www.wcif-bg.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.09.2016 г.

Adecco

Стажант производствен отдел

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси.

Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

Ние вярваме, че добрата работна среда е фактор за по-добър живот.

Поради тази причина нашите консултанти се стремят да намерят най-добрата позиция съответстваща на Вашите персонални умения и предпочитания.

За наш клиент - международна производствена компания, безспорен лидер в областта си, търсим амбициозни кандидати за позицията

Дългосрочен стаж в производствен отдел

Компанията предлага:

Обещаващ старт на Вашата кариера;

Възможност за кариерно развитие в бъдеще;

Възможност за опознаване на работните процеси в голяма международна компания;

Досег до разнообразни проекти, свързани с бизнеса и развитието на компанията;

Досег до производството и логистиката на компанията, склад, готова продукция, суровини, снабдяване, планиране на дистрибуция.

Основни изисквания:

Висше образование - техническо, инженерно, химическо, хранително-вкусова промишленост;

Отлично владеене на английски език;

Добро техническо владеене на MS Office;

Предишен опит в областта се счита за предимство;

Висока мотивация;

Умения за работа в екип.

Ако тази възможност представлява интерес за Вас и желаете да бъдете част от динамична, мултинационална среда,

изпратете вашето CV още днес на borislav.todorov@adecco.com

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас,

са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА МТЕЛ

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Ако целта ти е:
- да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
- да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
- да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:
- желание и воля да опознаеш бизнеса
- креативност, инициативност и проактивност
- отговорност към поставените цели
- успешно завършен трети курс в съответната област
- отлична компютърна грамотност - MS Office
- много добро ниво на владеене на английски език

Ние ти предлагаме:
- да избереш сам областта на стажа ти
- да участваш в различни проекти в мултинационална среда
- да приложиш знанията и идеите си на практика
- да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса
- да учиш от най-добрите специалисти в бранша

Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо. Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш "Стажантска програма".

Краен срок за кандидатстване: 04 Юли 2016
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подробности може да намерите ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА МТЕЛ

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Ако целта ти е:
- да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
- да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
- да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:
- желание и воля да опознаеш бизнеса
- креативност, инициативност и проактивност
- отговорност към поставените цели
- успешно завършен трети курс в съответната област
- отлична компютърна грамотност - MS Office
- много добро ниво на владеене на английски език

Ние ти предлагаме:
- да избереш сам областта на стажа ти
- да участваш в различни проекти в мултинационална среда
- да приложиш знанията и идеите си на практика
- да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса
- а учиш от най-добрите специалисти в бранша

Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо. Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш "Стажантска програма".


Краен срок за кандидатстване: 08 Юли 2016
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подробности може да намерите ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ФИНАНСИ НА МТЕЛ

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Ако целта ти е:
- да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
- да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
- да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:
- желание и воля да опознаеш бизнеса
- креативност, инициативност и проактивност
- отговорност към поставените цели
- успешно завършен трети курс в съответната област
- отлична компютърна грамотност - MS Office
- много добро ниво на владеене на английски език

Ние ти предлагаме:
- да избереш сам областта на стажа ти
- да участваш в различни проекти в мултинационална среда
- да приложиш знанията и идеите си на практика
- да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса
- да учиш от най-добрите специалисти в бранша

Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо. Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш "Стажантска програма".

Краен срок за кандидатстване: 04 Юли 2016
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подробности може да намерите ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА МТЕЛ

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Ако целта ти е:
- да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
- да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
- да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:
- желание и воля да опознаеш бизнеса
- креативност, инициативност и проактивност
- отговорност към поставените цели
- успешно завършен трети курс в съответната област
- отлична компютърна грамотност - MS Office
- много добро ниво на владеене на английски език

Ние ти предлагаме:
- да избереш сам областта на стажа ти
- да участваш в различни проекти в мултинационална среда
- да приложиш знанията и идеите си на практика
- да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса
- да учиш от най-добрите специалисти в бранша

Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо. Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш "Стажантска програма".

Краен срок за кандидатстване: 04 Юли 2016
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ НА МТЕЛ

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Ако целта ти е:
да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:
желание и воля да опознаеш бизнеса
креативност, инициативност и проактивност
отговорност към поставените цели
успешно завършен трети курс в съответната област
отлична компютърна грамотност - MS Office
много добро ниво на владеене на английски език

Ние ти предлагаме:
да избереш сам областта на стажа ти
да участваш в различни проекти в мултинационална среда
да приложиш знанията и идеите си на практика
да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса
да учиш от най-добрите специалисти в бранша
Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо. Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш "Стажантска програма".

Краен срок за кандидатстване: 04 Юли 2016
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подробности за програмата може да намерите ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 г.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГ НА МТЕЛ

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Ако целта ти е:
да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си
да подпомагаш основни дейности в съответния отдел
да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:
желание и воля да опознаеш бизнеса
креативност, инициативност и проактивност
отговорност към поставените цели
успешно завършен трети курс в съответната област
отлична компютърна грамотност - MS Office
много добро ниво на владеене на английски език

Ние ти предлагаме:
да избереш сам областта на стажа ти
да участваш в различни проекти в мултинационална среда
да приложиш знанията и идеите си на практика
да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса
да учиш от най-добрите специалисти в бранша
Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо. Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш "Стажантска програма".


Краен срок за кандидатстване: 04 Юли 2016
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подробности може да намерите ТУК

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2016 г.

"Финтрейд Файнанс" АД

Мисията на компанията е да осигури лесен достъп до кредитни решения за

бизнеса, като целите ни са насочени в създаването на високоефективни

синергийни модели за предоставяне на достъпно финансиране за оборотни

средства за развитие на микро и малкия бизнес.

Във връзка с плановете за развитие и социална ангажираност на "Финтрейд

Файнанс" АД, компанията обявява свободни икономически позиции за стажанти във всички отдели на компанията в цялата страна.

Допълнително компанията предлага:

6 месечен платен стаж и обучение;

На стажантите показали желание и умения за развитие ще бъде предложен

трудов договор;

Индивидуални задачи спрямо позицията по назначаване;

Относно възможността за развитие, която предлагаме на Бакалаври и

Магистри, с икономическо направление може да се запознаете подробно на

http://www.fintrade.bg/STAJANTI/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2016 г.

КАРИЕРА В БТВ

bTV Media Group вярва, че хората са в основата на успех. И защото успехът зависи от уменията, креативността, таланта, мисълта и решителните действия на екипа.

Медията постоянно развива компанията и предоставя нови възможности за растеж и усъвършенстване на служителите си.

bTV Media Group работят мотивирани хора, които обичат работата си и посрещат ежедневните предизвикателствата с усмивка.

Да бъдете част от екипа на bTV Media Group е отлична възможност за развитие на вашите знания и умения.
Вашият потенциал е капиталът, който ние ценим най-високо и който инвестираме стратегически!

Подробности може да намерите ТУК

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2016 г.

"ЕНЕРГО-ПРО" НАБИРА СТАЖАНТИ

Електроразпределителното дружество "Енерго-Про" набира стажанти по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година".

Компанията търси млади специалисти за оперативни дейности по електроразпределителната мрежа по проект "Нова възможност за младежка заетост".

С помощта на програмата се предоставя възможност на млади специалисти да придобият практически умения в реална работна среда, което ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Изискванията към желаещите да участват в стажантската програма са да са на възраст до 29 години, да се регистрират в дирекция "Бюро по труда", да не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение, да са със завършено висше или средно образование и да са без стаж.

Стажантите ще придобият професионален опит за период от 6 месеца с определен от работодателя наставник.

За повече информация :

http://karieri.npss.bg/index.php/staj/item/660-staj-epro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.04.2016 г.

Летни стажове по Програмата за студентски стажове в държавната администрация

Уважаеми колеги,

На портала http://staj.government.bg са публикувани 1130 стажантски позиции за летните стажове по Програмата за студентски стажове в държавната администрация.

Студентите могат да кандидатстват в срок до 17 април за до 5 позиции от професионалното направление, в което се обучават.

В рамките на лятната кампания могат да проведат 1 стаж. Кандидатстването е онлайн чрез регистрация в портала.

Диана Дончева

дирекция "Модернизация на администрацията"

Администрация на Министерския съвет

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2016 г.

Студентски стажове в държавната администрация

Уважаеми колеги,

От 2012 г. успешно се реализира Програмата за студентски стажове в държавната администрация, като до момента чрез портала http://staj.government.bg бяха проведени

над 2 000 стажа в различни административни структури.

На 1 февруари 2016 г. стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г.

На портала в раздел "Информация за програмата" http://staj.government.bg/informatsiya-za-programata/е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г.

С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение,

за първи път през тази година в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли - септември),

така и стажове, които да се проведат през месец май 2016 г.

Подробни инструкции за необходимите действия от страна на студентите са описани в графика.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2016 г.

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

с подкрепата на

ФОНДАЦИЯ "ХАНС ЗАЙДЕЛ"

организира тринадесетото издание от

серията обучителни студентски семинариPaving Youth's Way

на тема:

Дигитална икономика и иновации

11 - 13 март 2016 г.

хотел "Дружба", Банкя

Как се развива дигиталната икономика в съвременния свят? Кои са лидерите в дигиталната ера и какво можем да научим от тях?

Какви са предпоставките България да се развива като успешна дигитална икономика?

Дигитално предприемачество и иновации в България - това са само част от темите и въпросите, които ще бъдат дискутирани по време на тринадесетото издание от серията обучителни студентски семинари на Институт за икономическа политика -Paving Youths' Way.

Обучението е предназначено за български гражданидо 27 години, които са редовно записани във висши учебни заведения на територията на страната или чужбина и отговарят на едно от следните условия:

да са студенти във втори, трети или четвърти курс на бакалавърска степен;

да се обучават в магистърска степен;

да са младежи до 27 години, дипломирали се през последните шест месеца.

Организаторите покриват следните разходи на участниците:

Настаняване в хотел "Дружба" в двойна стая(с друг участник);

Пълен храноден;

Обучителни материали.

Избраните участници следва сами да организират транспорта си до и от Банкя.

Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма.

За участие: Моля, попълнете формуляра за кандидатстване до 17:00 часа на 29 февруари 2016 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени поел. пощанай-късно до 7 март 2016 г. За подробности:www.epi-bg.org.

Местата са ограничени. Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на обучителния семинар.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.2016 г.

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТРЕНИНГ В МЮНХЕН
Institute to Promote Journalistic Talent (IFP от немски) ще бъде домакин на триседмичен курс предназначен
за журналисти от Централна и Източна Европа - от 17 юли до 5 август, 2016 г. в Мюнхен.
Обучението обхваща разнообразни форми и стилове в журналистиката, методи за
журналистически разследвания, подходи за провеждане на радио и телевизионни интервюта.
В края на курса, участниците ще получат сертификати.
Обучението ще се проведе на немски език, а кандидатите трябва да са на възраст между
19 и 32 години и да работят в печатна медия, радио или телевизия.
Таксата за участие, която покрива настаняването и храната за целия период, е 100 евро за участници
от страни-членки на ЕС. Разходите за път се покриват от организаторите.
Повече информация ще намерите ТУК

Краен срок: 15 февруари 2016 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2016
Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално дуално обучение в Германия
Агенцията по заетостта започва поредната кампания за професионално обучение на младежи в Германия с програмата "The Job of my Life".
200 кандидати ще имат възможността да се включат в дуално обучение за учебната 2016 г.
Професиите, които могат да изберат младите хора, са от различни области като:
- хотелиерство и ресторантьорство (хотелиер, ресторантьор, готвач, специалист в ресторанти за бързо хранене);
- хранително-вкусова промишленост (пекар, сладкар, технолог в хранително- вкусовата промишленост и др.);
- строителство (дърводелец, специалист климатична/санитарна/отоплителна техника, строител на пътища,
специалист по бетон и стоманобетон, мазач, зидар и др.);
- технически специалности (електротехник, мехатроник, индустриален механик, шлосер, стругар, фрезист и др.);
- други - гериатричен специалист, офис мениджър, специалист информационни технологии, фризьор, фермер, животновъд и др.
Право за получаване на финансова подкрепа имат следните младежи, интересуващи се от обучение:
- граждани на Европейския съюз;
- на възраст между 18 и 27 години;
- със завършено средно образование в страната по произход, но да нямат магистърска степен;
- които не са пребивавали в Германия през последните 3 месеца преди включването им в програмата.
Финансовата подкрепа по програмата включва:
- финансиране на езиков курс по немски език в страната по произход до ниво В1;
- разходи за пътуването за подготвителна 6-седмична практика, до 300 евро;
- разходи за пътуване за започване на обучението, до 500 евро;
- финансова подкрепа за издръжка по време на практиката;
- финансова подкрепа за издръжка по време на обучението;
- финансова подкрепа за езикова и професионална помощ по време на обучението;
- финансова подкрепа за професионални и социално-педагогически консултации по време на обучението;
- разходи за пътуване до България на всеки 6 месеца през време на обучението, до 300 евро.
Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия - здравно, пенсионно и за безработица.
Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 евро, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За периода на обучението компаниите осигуряват настаняване в общежития или оказват подкрепа при намиране надостъпни като наем и удобни жилища. (Информация относно настаняването за всеки конкретен проект може да се намери на: http://eures.bg)
Конкретните предложения за обучение по различни проекти в рамките на Програмата "The Job of my Life" са публикувани на сайта http://eures.bgв рубриката "Схеми за мобилност".
При проявен интерес кандидатите следва да изпращат автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на: mobipro2016@az.government.bgкато посочват избрания проект и професия.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Поликонтакт"
За нас - "Поликонтакт" е организация в България за консултации, обучение и професионална реализация.
Услугите, които предлагаме са ориентирани както към работодателите, които ценят своя персонал така и към хората,
търсещи професионална реализация. Влизайки в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации от Европа и САЩ, от края на 1996 г.
"Поликонтакт" подготвя и реализира и международни младежки програми за културен, социален и езиков обмен между България и двата континента.
Целта е да създадем условия и възможност на младите хора за усъвършенстване на езиковите им познания,
разширяване на житейския им и професионален мироглед, и обмяна на опит, икономическа и социална култура.
Свободни стажантски позиции :
Бутик за интериорен дизайн в града на светлините Ню Йорк Сити обявява стажантско място по мениджмънт.
Стажът е подходящ за хора, които искат да постигнат развитие и кариера и е с продължителност 12 месеца.
Града е с изключително висок стандарт дори и за самите американци.
Това не е добра опция за тези, които се опитват да използват предоставената възможност просто и само, за да спечелят пари.
Стажът е изключително динамичен и е подходящ за хора, които обичат забързаното ежедневие и ритъма на града,
който не спи- многомилионен магнетичен град с много възможности и страхотни преживявания,
но не се впечатлявайте от екшън филмите, Ню Йорк е град с много ред и ниска престъпност.
Ню Йорк привлича и с невероятните си възможности за допълнително образование и развитие в кариерата.
Десетки колежи и университети, съобразявайки се с ритъма на живот в града предлагат вечерни курсове за допълнителна квалификация.
Стажантите имат възможност да спестят пари и да помислят за допълнитени дипломи, които биха били престижни и в България и в Европа.
Стажът е платен: $500/месец с продължителност 12 месеца. Осигурени са безплатна квартира, транспорт, мобилен телефон, кола при необходимост и ако стажантът е шофьор.
Изисквания: отличен английски език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на мениджмънта и икомономиката,
опит в областта е предимство, позитивно житейска нагласа,
умение за работа в екип, поне начална компютърна грамотност,
издържливост при дълги работни часове,
приветливо отношение към клиенти, колеги, чувство за подреденост,
готовност да се започне от най- ниското ниво във фирмата.
Луксозен курортен комплекс във Флорида обявява стажантско място
към ресторантската си част за позиция "restaurant manager".
Локацията е известна като "тропическият рай на Флорида" и привлича хиляди туристи с приказни пейзажи и невероятна магическа атмосфера.
Стажът е платен: $10/час с продължителност 12 месеца.
Компанията съдейства за намирането на квартира.
Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството,
опит в областта е предимство.
За повече информация
Централен офис:
Варна 9002, ул. "Македония" №2
тел.: (052) 601 601; 602 602
моб. тел: 0888/833 363; 0879/543 600
факс: (052) 605 200

skype: polycontact_varna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви обърна внимание, че в рамките наплатформата са публикувани следните възможности
за усъвършенстванена знанията и уменията на инициативните колеги от нашия Университет.
В платформата може да намерите следните нови публикации:
ПРОГРАМА ЗАЕДНО В ЧАС НАБИРА УЧАСТНИЦИ
ВАРНА ИМА НУЖДА ОТ СЪВРЕМЕННА БИБЛИОТЕКА. АРХИТЕКТУРЕН
КОНКУРС
ФОРУМИ ЗА ДИАЛОГ "МЛАДИТЕ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА"
MASTERCARD ОБЯВЯВАТ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА
БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ С ДВЕ СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASIC Depot Internship Program 2014/2015

ASIC Depot offers to University students a unique opportunity to gain valuable

engineering experience by participating in our internship program:

The interns will receive a very intense training and will have to implement some practical tasks.

Those who pass successfully the training tests will be offered a job position

Duration: 2 months (usually, but not necessarily, during the summer vacation)

The interns will receive monthly salaries

Our requirements:

Students 3rd or 4th year in Electronics, Computer Science, Telecommunication, Informatics, Mathematics, etc.

Good command of English language - both written and spoken

Advantages:

High GPA is a strong advantage

Experience withOOP:C/C++orJAVA/J2EEprogramming languages

Experience with Verilog, VHDL , MATLAB, FPGA, Microprocessors, ASIC/VLSI/Semiconductor

Knowledge in Digital Signal Processing andCommunicationTheory

If you are interested in our internship program, please provide your CV in

English and a motivation letter tohr@asicdepot.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА FORTON

Консултантската компания в областта на бизнес имотите Forton обяви старта на своята лятна стажантска програма.

Участниците в нея ще имат възможност да натрупат практически опит и знания в областта на консултациите и недвижимите имоти.

Стажантите ще работят по реални казуси в някой от секторите на организацията под ръководството на член на екипа на Forton.

Практическото обучение ще продължи между 2 и 5 месеца в периода между март и септември 2015 г., като крайният срок за подаване на документи ще приключи през май 2015 г., съобщиха от компанията.

Желаещите да участват трябва да изучават специалности като бизнес администрация, икономика, недвижими имоти, финанси или право.

Писменото и говоримо владеене на английски език е задължително.

От стажантите се очаква да притежават отлични комуникационни умения и да могат да работят в екип.

От Forton информират, че одобрените ще имат възможност да работят на пълен и непълен работен ден.

Повече информация за стажантската програма ще намерите на уеб сайта на компанията.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

Стажантската програма на "ЧЕЗ България" ЕАД цели да осигури възможности за професионално и личностно развитие за младите хора.

Нашата основна задача е да запознаем теоретично подготвените ученици и студенти със спецификата и особеностите на бизнеса, като по този начин им осигурим добър старт за кариерно развитие.

Стажантската програма се провежда във всички дружества на компанията - "ЧЕЗ България" ЕАД, "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Процедурата за подбор преминава през два етапа:
- подбор по документи;
- интервю.

По време на Програмата на стажантите се съставят индивидуални планове, в които се поставят ясни и измерими цели, обвързани с придобиването на нови знания и умения и съобразени с нуждите на компанията. За всеки стажант се определя наставник, който да подпомага процеса по въвеждане и оказва пълно съдействие и подкрепа.

В Стажантската програма могат да се включат:
- ученици /12 клас/ от професионални гимназии, изучаващи електротехнически или други, свързани с бизнеса на ЧЕЗ специалности;
- студенти и дипломанти от магистърски и бакалавърски програми на български и чуждестранни университети.

Повече информация може да намерите ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ТЕХНОЛОГИКА ЗА 2015 ГОДИНА

Стажантската програма на ТехноЛогика за 2015 г. предлага възможност да разширите своите познания и да придобиете професионални умения. Една от основните дейности на ТехноЛогика за взаимодействие с висшето образование е организирането на студентски стажове, които дават възможност на студентите да изградят компетенции и работят във фирмата, а не само да се запознаят с нея.

Участниците в стажантските програми на ТехноЛогика преминават специализирано обучение, след което започват работа по реални проекти на компанията. Стажантите получават заплащане за труда си и разполагат с достатъчно време, за да продължават с образованието си в университета.

Всяка стажантска програма завършва с индивидуален преглед на постигнатото от всеки участник в нея, като на най-добре представилите се предлагаме да станат наши служители.

Изисквания:

завършени курсове по програмиране и бази данни;

издържани всички изпити през текущата учебна година;

добро владеене на английски език;

аналитично мислене, прецизност, високо ниво на лична организираност.

Процес по подбор на стажантите:

Набиране на кандидатури - до 10.05.2015 г.
Подбор по документи - до 29.05.2015 г.
Изпит по SQL, алгоритмични задачи и интервю с успешно преминалите изпита - до 05.06.2015 г.
Обявяване на избраните стажанти - 08.06.2015 г.

За участие в програмата може да кандидатствате като изпратите автобиография и мотивационно писмо най-късно до 10.05.2015 г. на адрес:

jobs@technologica.com. В темата на имейла изпишете "Стаж 2015".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г.

Изисквания към кандидатите:

-Да са студенти и да се обучават в професионалното направление,

което е обявено за съответната стажантската позиция

Процедура по кандидатстване:

-Кандидатстване: 31 март - 29 април 2015 г.

-Първоначален подбор чрез онлайн тест

-Окончателен подбор чрез интервю

-Онлайн класиране и потвърждаване

Стажовете:

-Едномесечни неплатени летни стажове

-В периода от 1 юли до 30 септември 2015 г.

-С подкрепа от наставник

-С възможност за гъвкаво работно време

Кандидатствай онлайн на : www.staj.government.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УниКредит Булбанк

Стажантска програма

Ние вярваме в твоя потенциал. Стажантска програма Нашият екип знае колко е ценно да получиш подкрепа в началото на кариерата си. Затова искаме да ти я дадем.

Какво ти предлагаме?

" Да бъдеш част от нашия екип за 3 месеца в периода април-декември;

" Да работиш рамо до рамо с доказани професионалисти;

" Участие в предизвикателни проекти и програми;

" Работа след стажа;

" Сертификат за успешно завършен стаж;

" Месечно възнаграждение.

Най-голямата банка в България. Специализирана в потребителско финансиране, стокови и потребителски кредити. Лизинг на автомобили; индустриално, търговско, бизнес оборудване, недвижими имоти, застраховане, финансови консултации. Първата и най-голяма факторингова компания на българския пазар: оптимизира бизнеса на клиента, подпомага растежа, предлага бързина, качество на услугите и търговска гъвкавост.

Какво очакваме от теб?

" Да си дипломант или студент последен курс в сферата на икономиката, правото, информационните технологии или бизнес администрацията;

" Да имаш отлична компютърна грамотност;

" Да владееш свободно английски език;

" Да имаш отлични комуникативни умения, инициативност и организираност;

" Да ти е приятно да работиш в екип.

Как да кандидатстваш?

Попълни форма за кандидатстване на сайта на банкатаwww.unicreditbulbank.bg или изпрати автобиография и мотивационно писмо на адрес:

E-mail:Internship@UniCreditGroup.Bg

Subject: Internship

Посочи ни желаните от теб област и период за провеждане на стажа.

Крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди започване на стажа.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАРТИРАСТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА И НА "ТЕЛЕНОР"

"Теленор" откри ежегодната си Стажантска програма по време на изложението "Национални дни на кариерата", което се проведе в Националния дворец на културата в София. Като част от инициативата, Теленор дава възможност на студенти от различни университети в страната да натрупат професионален опит в сферата на телекомуникациите.Тази година компанията набира стажанти в следните професионални области: "Регулации", "Маркетинг", "Финанси", "Радио и телекомуникации", "Връзки с обществеността", "Обслужване на клиенти", "Човешки ресурси и администрация" и "Информационни технологии".

Кандидатите трябва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: traineeship@telenor.bg.

Стажантската програма ще стартира в началото на месец юли. Стажът в компанията е платен, като продължителността му е два месеца.

По време на работата си в Теленор, стажантите ще имат шанс да усвоят практически умения в съответната област, както и да разработят собствени проекти под ръководството на персонални наставници. Всички участници ще се включат в обучение по презентационни умения и в специална въвеждаща програма, която ще ги запознае със структурата на компанията, както и с нейната корпоративна култура, мисия и ценности.

Стажантската програма, която се провежда за дванадесета поредна година, е сред най-успешните младежки инициативи на Теленор. До момента в нея са участвали повече от 400 студенти от български и чуждестранни университети, като близо една трета от тях впоследствие са започвали работа в компанията. От старта на програмата през 2004 г., телекомът е инвестирал повече от един милион лева в развитието и подкрепата на младите таланти в България.

Срокът за кандидатстване е 30 април 2015 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТИПЕНДИАНТСТКА ПРОГРАМА ЗА ЖУРНАЛИСТИ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА 2015 г.

Стипендиантстка програма "Милена Йесенска", подкрепяща изследователски проекти на журналисти с общоевропейска насоченост, набира кандидати за 2015 г., информира Асоциация на европейските журналисти-България.

Програмата се организира и спонсорира от виенския Институт за социални науки и дава възможността на журналисти да изследват теми, свързани с европейското общество и култура в рамките на три месеца. За престоя в австрийската столица са осигурени 7500 евро, а участниците в програмата могат да се възползват от допълнителен бюджет за покриване на пътни разходи до съседни страни в размер на 1900 евро.

За специализацията могат да кандидатстват журналисти от страните от ЕС, както и Турция, Грузия, Армения и Азербайджан. Те трябва да имат доказан опит в печатна, електронна или онлайн медия, като студенти или журналисти в самото начало на тяхната кариера няма да бъдат допускани.

Крайният срок за кандидатстване е 28 март.

Повече информация може да намерите на сайта на Института за социални науки.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска програма на Кока-Кола ХБК България

Бъди. Създавай. Празнувай.
Стажантска програма High Start

Какво трябва да знаеш за програмата High Start?
High Start програмата за развитие на бъдещи лидери е разработена като част от цялостната стратегия на Coca
-Cola HBC за привличане и задържане на таланти в ключови функции на компанията. Програмата е насочена към студенти последна година или завършили висшето си образование с добро владеене на английски език, лидерски потенциал и силно желание за развитие.

Структура на програмата :

През първата година участниците работят по самостоятелни проекти и преминават на ротационен принцип през ключовите функции на организацията : Търговска, Техническа, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг.

През втората половина стажантите работят на позиция в предпочитана функция в компанията.

Участниците, които успешно завършат двугодишната програма, получават възможността да преминат на постоянни роли в предпочитаната от тях функция в компанията.

Дейности по развитие:Лидерски и мениджърски обучения. Обучения на специфични умения. Обучения в процес на работа. Участие и ръководене на стратегически важни за компанията проекти. Работа с ментор и коуч. Работа с малки и големи екипи. Тестване, презентации с оценки пред висшия мениджмънт на компанията. Участие в кръгли маси и срещи по развитие.
Срок за кандидатстване: до края на май 2015 г.
Старт на програмата : ноември 2015 г.

Начин на кандидатстване :

За да участваш, изпратиCVна адрес :jobs.bulgaria@cchellenic.com

Subject/ High Start 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Райфаезинбанк (България)ЕАД

Стажанти в сегмент "Микропредприятия"

Отговорности:

- Контактува с нови и съществуващи клиенти в сегмента микропредприятия с цел предлагане услугите на банката

- Участва в процеса по подготвяне на предложения за кредитиране на микропредприятия като:

- комплектова необходимите документи

- участва в анализирането кредитни сделки

- участва в изготвя договори за отпускане и обезпечаване на кредитите

Изисквания:

- Последен курс или завършено висше образование със специалност Икономика, Банково дело, Финанси, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Стопанско управление или друга икономическа специалност. Предимство ще имат кандидатите завършили Икономически техникуми/или магистърска степен

- Много добро владеене на английски език

- Отлични комуникативни умения

- Бързо адаптиране към промени

Какво Ви предлагаме:

- Стаж с продължителност 6 месеца на пълно работно време

- Възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- Стимулиращо възнаграждение

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и интересна работа

- Високи стандарти, сигурност и отлична работна среда

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За повече информация :http://www.rbb.bg/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПроКредит Банк

Програма Млад банкер

ПроКредит Банк е доказала себе си като сериозен и отговорен работодател. Ние държим на служителите си и се отнасяме с уважение и откритост и към кандидатите си за работа. Убедени сме, че отговорният подход трябва да бъде взаимен и очакваме хората, кандидатстващи при нас да покажат сериозно отношение към своето бъдеще. Внимателният избор на бъдещ работодател, информираността за дейността, потенциала и целите на компанията са важна предпоставка за успешна професионална реализация.

Чрез Програма Млад банкер даваме възможност на бъдещите ни служители да ни опознаят по-добре като институция, да научат повече за нашата бизнес философия, за начина ни на обслужване на клиенти и за принципите, които следваме в ежедневната си работа.

Програма Млад банкер включва още:

От 2011 г. до момента участие в Програма Млад банкер са взели 225 души в 11 групи. От тях 144 получиха предложение за работа в банката след успешно й завършване.

Теоретична частпод формата на дискусии с експерти и мениджъри от банката, реални казуси, ролеви игри, проекти и презентации. Провежда се в Учебния център на ПроКредит Банк;

Практическа частза запознаване с основните задължения на експертите в клоновата мрежа на ПроКредит Банк. Провежда се в цялата страна.

Всички участници получават месечна стипендия за времето, в което участват в Програмата. В допълнение към това, банката поема разходите за настаняване на всички участници в Учебния център в София, и разходите за настаняване и транспорт по време на практиките.

Програма Млад Банкер може да бъде началото на успешен професионален път в ПроКредит Банк. Завършването ѝ осигурява възможност за присъединяване към екипа на банката.

ПроКредит Банк по всяко време може да прекрати Програмата за участниците, чието представяне е незадоволително.

За повече информация:www.procreditbank.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мтел

Стажантска програма :

В Мобилтел непрестанно търсим най-обещаващите и мотивирани студенти и именно затова стажантската ни програма е отворена целогодишно. Всяка година предоставяме възможности на десетки млади хора да придобият знания и практически бизнес умения чрез програмата "Кариера с бъдеще" - програма, чрез която можете да развиете удовлетворяваща кариера във високо професионална среда.

Всеки стажант започва работния процес с помощта на специално изготвен план за въвеждане от наставник, който подпомага и контролира индивидуалното му развитие. Стажът е платен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Ако желаеш да обединиш страстта си за успешно развитие с непрекъснато усъвършенстване, то значи "Кариера с бъдеще" е точно за теб.

Изисквания към кандидатите :

Креативност, инициативност и проактивност

Отговорност към поставените цели

Интерес към конкретна професионална област

Много добро ниво на английски език

Отлична компютърна грамотност

Успешно завършен трети курс

Как да кандидатстваш ?

Всички свободни позиции мажеш да намериш наwww.mtel.bgв раздел "За Мтел". Можеш да кандидатстваш за стаж, като попълниш универсалния формуляр за кандидатстване на сайта ни и в полето с интереси избираш "Стажантска програма".

Ако искаш да работиш в Мтел, но не откриваш търсената от теб позиция, можеш да ни изпратиш своята кандидатура чрез универсалния електронен формуляр за кандидатстване.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международна награда на херцога на Единбург България

Водеща международна Програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст от 14 до 24 години.

Под патронажа на Президента на Република България

Призната от редица бизнес компании и организации

Международен Сертификат, признат в над 140 страни, за участниците завършили успешно Програмата.

Защо ?

Ако искаш да развиваш свои интереси в направления като умения.

Ако искаш да преживееш едно незабравимо приключенско пътуване.

Ако искаш сам да поставяш целите си и да видиш до къде можеш да стигнеш.

Ако искаш да развиваш качествата като целеполагане, планиране, работа в екип, комуникация и др.

Ако искаш да се забавляваш, развивайки се като личност и професионалист.

Стани участник в Наградата и създай своя индивидуална Програма за личностно развитие!

Научи повече на :www.intaward-bg.org

home@intaward-bg.org

+359 876 402 824

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vivacom

Стажантска програма в vivacom

Ако искаш да бъдеш част от екипа на най-добрите и да усетиш духа на истинския професионализъм - направи своя висок скок и стани част отvivajump.

За 12-та поредна годинаvivacomорганизира Лятна стажантска програма. През 2015 г. ние даваме старт в кариерата на над 100 стажанти. Всяка година близо 40% от тях стават част от екипа наvivacom.

СвоетоCVи мотивационно писмо може да подадеш наwww.vivacom.bgдо 30.04.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Студентски стажове в държавната администрация

Уважаеми колеги,

Лятната програма за студентски стажове в държавната администрация 2015 г. ще стартира на 31 МАРТ 2015 г. в 15.00 ч. с обявяването на всички стажантски позиции.

Повече информация можете да намерите в раздел Информация за програмата

http://staj.government.bg/informatsiya-za-programata/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Германската федерална екологична фондация (DeutscheBundesstiftungUmwelt-DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България,

DBUе активна с международната си стипендиантска програма.Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем.

За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата.

Стипендиантитетрупатзнания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България.

Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажаDBUосигурява и курс по немски.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

  • магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от българско висше учебно заведение
  • и/ или настоящ докторант
  • владеене на немски и/или английски език

Кандидатите могат да са завършили различни специалности - няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират веднъж годишно и периодът за кандидатстване е между 16 май и 16 август 2014 г. Тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/1454.html. След предварителен подбор (по документи), в началото на октомври 2014 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София. Престоят в Германия започва в началото на март 2014, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта наDBU.

Необходимите документи (сканирани копия)

  • Онлайн формуляр за кандидатстване;
  • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение - съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4;
  • Автобиография;

·Легализирано копие от дипломи (или академична справка) за завършено образование, преведени на немски/ английски език;

  • Свидетелство за владеене на немски/английски език;
  • Препоръка от български университетски преподавател.

За повече информация посетете http://www.dbu.de/1479.html(английски),

http://www.dbu.de/1454.html (немски),

http://www.dbu.de/media/29050903254963a1.pdf (български)

или се обърнете към Ваня Рътарова - координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk),0887672891.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажант "Енерго-Механичен отдел"

Карлсберг (Carlsberg) е датска компания номер 1 производител на бира в Северна и Източна Европа и четвъртата по големина в света.Компанията е основана през 1847 г. в Копенхаген от Джейкъб Якобсен.

За пивоварнaтa ни в гр. Шумен търсим

СТАЖАНТ ЕНЕРГО-МЕХАНИЧЕН ОТДЕЛ

ОТГОВОРНОСТИ:

" Безаварийна и надеждна работа на съоръженията, доставящи електрическа енергия в завода (високоволтови съоръжения)

" Определяне на причините за влошаване на ефективността и повишаване на специфичния разход на енергия и планиране на мероприятия за отстраняване на негативните тенденции

" Планиране на ремонти и водене на планова документация

" Определяне мероприятията по осигуряване на безопасността при ремонти по инсталацията

Желаем да привлечем ентусиазирани хора, със страст към научаването на нови неща.

В настоящите времена, в които новите технологии имат все по-голямо влияние в нашия живот,

уменията за работа с компютър и ползването на английски език са част от задължителните ни изисквания към кандидатите за стажантската програма.

За тази позиция търсим студенти минимум трети курс Технически университет - Машинно-технологичен факултет или факултет Автоматика.

Ако проявявате интерес, моля изпратете ни ваша автобиография на електронен адрес: hr@carlsberg.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажант "Бутилиране"

Карлсберг (Carlsberg) е датска компания номер 1 производител на бира в Северна и Източна Европа и четвъртата по големина в света.Компанията е основана през 1847 г. в Копенхаген от Джейкъб Якобсен.

За пивоварнaтa ни в гр. Шумен търсим

СТАЖАНТ БУТИЛИРАНЕ ОТГОВОРНОСТИ:

" Организира и координира производствения процес

" Контролира разхода на суровини и материали в смяната

" Следи за правилната експлоатация на машините и съоръженията

Желаем да привлечем ентусиазирани хора, със страст към научаването на нови неща.

В настоящите времена, в които новите технологии имат все по-голямо влияние в нашия живот,

уменията за работа с компютър и ползването на английски език са част от задължителните ни изисквания към кандидатите за стажантската програма.

За тази позиция търсим студенти минимум трети курс, специалност Технология на напитките, Технологичен факултет или Технически факултет, минимум четвърти курс.

Ако проявявате интерес, моля изпратете ни ваша автобиография на електронен адрес: hr@carlsberg.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажант "Lean"

Карлсберг (Carlsberg) е датска компания номер 1 производител на бира в Северна и Източна Европа и четвъртата по големина в света.Компанията е основана през 1847 г. в Копенхаген от Джейкъб Якобсен.

За пивоварнaтa ни в гр. Шумен търсим

СТАЖАНТ LEAN ОТГОВОРНОСТИ:

" Съдейства за проектиране, осъществяване и подобряване на работните процеси в съответствие с методите на Carlsberg Lean

" Участва в развитието и постоянното подобрение на Lean дейностите

" Подпомагане на осъществяването на проектите за подобрение

" Контрол върху документирането на подобренията в пивоварната

" Участва в обновяване на работни инструкции и документи

Желаем да привлечем ентусиазирани хора, със страст към научаването на нови неща.

В настоящите времена, в които новите технологии имат все по-голямо влияние в нашия живот,

уменията за работа с компютър и ползването на английски език са част от задължителните ни изисквания към кандидатите за стажантската програма.

За тази позиция търсим студенти минимум трети курс специалност Мениджмънт или друга подобна.

Ако проявявате интерес, моля изпратете ни ваша автобиография на електронен адрес: hr@carlsberg.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска програма на БНТ

Основната цел на стажантската програма е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които завършват висше образование и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.
Непосредствените цели на стажантската програма са да се подпомогне, ускори и улесни прехода на студентите от висшите учебни заведения към реалната работна среда.
Да се запознаят студентите с работата в Българската национална телевизия, с дейностите и функциите на нейните звена.
Да се даде възможност на младите хора да приложат на практика придобитите знания във висшето училище.
Да се усъвършенстват практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Стажът е с продължителност от 30 работни дни и ще се проведе в периода от месец юни до месец септември 2014 година съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена.
Стажът се провежда при осем часов работен ден с 30 минути обедна почивка, както следва:
- за стажуващите в дирекциите на ул. " Сан Стефано" №29 от 9.00ч. до 17.30 часа
- за стажуващите в Националния радиотелевизионен център от 8.30 ч. до 17.00 часа.
По изключение се допуска отсъствия на стажанти с разрешение на наставника.
Стажът е доброволен, неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за храна, отпуски, назначения и други аналогични.
Подробности за програмата може да намерите на следния адрес :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProCredit Bank Bulgaria

Програма Млад банкер е резултат от желанието на групата ПроКредит постоянно да изгражда екип от ангажирани и мотивирани професионалисти във всяка банка от групата. Участието в нея и успешното й завършване е Вашата възможност да станете част от нашия екип.

Програмата предлага интензивно шестмесечно обучение по банково дело, финанси, икономическо развитие, околна среда, глобализация, математика и счетоводство, както и курсове като комуникация и аналитично мислене.

За повече информация посетете линка :

http://www.procreditbank.bg/bg/programa-mlad-banker/page/274

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penny Маркет,част от REWE Group, с повече от 3.600 клона и над 46.000 служители в Европа, e една от най-успешните компании в търговията на дребно с хранителни и нехранителни стоки.

PENNY Маркет България търси талантливи млади хора с иновативно мислене и хъс за работа в международна среда, които да включим в

ЕДНОГОДИШНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Какво ще очакваме от вас:

▪ участие в различни проекти

▪ подпомагане на разнообразни дейности в ключови отдели на дружеството

▪ отговорност и последователност при изпълнение на поставените Ви задачи

▪ желание за професионално развитие и израстване

Изисквания:

▪ успешно завършено икономическо образование или студент последен семестър

▪ отлични познания по немски и/или английски език

▪ добри организаторски умения

▪ способност за работа в екип и бързо адаптиране към промени

▪ умение за ефективно управление на времето и целеустременост

Ние предлагаме:

▪ едногодишен платен стаж

▪ постоянен трудов договор след успешно завършване на стажантската програма

▪ предизвикателна и отговорна дейност и перспективи за развитие в международен концерн

▪ възможност за придобиване на опит и познания в ключови отдели на компанията според интересите на стажанта

▪ възможност за посещение в дружества на REWE Group с цел получаване на международна професионална подготовка

Очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо на немски или английски език, в което да представите себе си и да опишете уменията, интересите и мотивацията си за бъдещо развитие в конкретна област.

Представяне на копие от диплома за завършено образование или успех от последната учебна година, също е част от изискванията. Моля да посочите евентуална дата на започване на работа.

За повече информация :

http://www.penny.bg/za_nas/kariera/

Кандидатствайте на jobs@penny.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска програма в Danone

Данон оперира на българския пазар вече повече от 15 години, като през този период поетапно разраства екипа си и привлича специалисти от различни браншове. В момента в компанията работят около 400 души, които са заети в сферата на Производството, Логистиката, Развитието на нови продукти и Продажбите. Към тях спада и администрацията, която включва отдели, грижещи се за Маркетинга, Информационните системи, Човешките ресурси, Финансовия контрол и Контрола по качество.

В Данон сме фокусирани върху развитието на нашите служители, идентифициране на талантите в организацията и привличането на специалисти, които да развиваме в компанията. За тази цел имаме различни инициативи като ежегодишната ни Стажантска програма, провеждане на лекции, участие като жури в множество конкурси& През годините сме имали и много успешни проекти с различни студентски организации и Университети в страната. Повишаваме и квалификацията на служителите, които са вече в компанията, посредством различни обучения, инициативи и проекти.
Стажантските програми са обявени на посочения адрес :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стажантски програми в НЕСТЛЕ България

Нестле стартира Европейската инициатива за младежка заетост. Нестле в България е най-голямата компания за храни и напитки в нашата страна и един от най-големите стратегически инвеститори в сферата на хранителната промишленост в страната.

Според представително прочуване, Нестле България е сред първите пет най-предпочитани работодатели, класирани от новозавършили студенти. Компанията предоставя възможност за стаж и работа на специалисти в различни области - икономика, инженерни специалности, електроника, биология, биотехнология, медицина.

Нестле в България разполага с два производствени центъра: фабрика за шоколадови изделия и бисквити в гр. София, която е център по компетентност за шоколадови изделия в Европа и един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT в света и фабрика за сладолед в гр. Варна, която освен производството за местния пазар, осъществява износ за Румъния, Албания, Македония и Грузия.

Лятната стажантска програма дава възможност на студентите да бъдат част от функционирането на компанията за три месеца. До момента 123 стажанта са взели участие в нея.

Младите хора могат да участват и в едногодишна стажантска програма. Тя е предвидена за завършващи студенти без релевантен професионален опит и се разглежда като стартова позиция за компанията.

Можете да кандидатствате на www.nestle.bg/careers/. Там ще намерите подробно упътване как да създадете вашия профил, а чрез онлайн системата за подбор ще можете да разглеждате актуалните свободни позиции, да кандидатствате за избраните от вас и да следите статуса на кандидатурата си.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти

Отворен е приемът на кандидатури за 52-то издание на стажантската програма на ООН за дипломиращи се студенти. Практиката ще се проведе в Двореца на нациите в Женева в периода 30 юни - 11 юли т.г.

Програмата включва лекции, работа по групи, в които ще се изучават проблеми и въпроси, свързани с правата на човека, развитието и опазването на околната среда, под ръководството на експерти на ООН. Всички занимания ще се провеждат на английски и френски език.

Участието в стажантската програма е безплатно. Разходите за път, настаняване, застраховка и дневни, се поемат от самите кандидати, след като бъдат одобрени за участие.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат електронно формулярите си за кандидатстване до 7 март 2014 г. Допълнителна информация можете да намерите на страницата на ООНhttp://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/%28httpPages%29/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Есенни стажове в Европейския икономически и социален комитет

До 31 март можете да кандидатствате за есенен стаж в Европейския икономически и социален комитет, който ще се проведе в периода септември 2014 г. - февруари 2015 г.

Основните цели на програмата са стажантите да придобият практически опит в институцията в области като селско стопанство, развитие на селските региони, околна среда, икономическия и валутен съюз, заетост, социални въпроси и гражданство, външни отношения, единен пазар, производство и потребление, транспорт, енергетика, инфраструктура и други.

За възможността могат да кандидатстват дипломирани студенти с познания в една от дейностите на комитета. Те трябва да говорят свободно един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори.

Дългосрочните стажове се организират два пъти в годината - от 16 февруари до 15 юли (пролетни) и от 16 септември до 15 февруари (есенни). Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят онлайн формуляр на сайта на институцията. https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Допълнителна информация можете да откриете на официалната страница на Европейския икономически и социален комитет. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Стажантска програма в БТВ

 
Стажантска програма е в отдел "Маркетинг", звено PR и не се заплаща. Ще ви бъде предоставена възможност да разберете как се създават и реализират PR стратегии за популяризирането на програмата и корпоративните и социално отговорни проекти на bTV Media Group в другите медии. Ще имате възможност да придобиете професионални умения и ще се научите да работите в бърза и динамична среда.


Всички възможности за стаж


Задължения на стажантите:
Основното задължение на стажантите е да помагат на екипа на звено PR на отдел "Маркетинг" в ежедневната му работа. В такъв смисъл разработването на самостоятелни PR стратегии не е задължение. Въпреки това, стажантите ще могат свободно да дават предложен ия и идеи за нововъведения, както и да участват при организирането и провеждането на различни PR кампании.Продължителност на стажа
Стажът е с продължителност 3 месеца. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение в телевизията не по малко от 4 часа на ден (от понеделник до петък) в интервала между 09:00 и 18:00 ч. Това се случва след предварително изготвен и съгласуван с кандидата график. Стажът предоставя на кандидатите възможност да придобият ценен опит и професионални умения и не се заплаща.Изисквания към кандидатите:


·студенти (или младежи с активен интерес) в следните области: връзки с обществеността, журналистика, филология, или друга хуманитарна специалност;


·отлична езикова култура;


·отличен английски език;


·много добра компютърна грамотност.


·Притежаването на предишен професионален опит не е задължително.


Документи за кандидатстване: Автобиография и мотивационно писмо, адресирани до Константина Маркова, Мениджър Комуникации.


E mail адрес за изпращане на документи: careers@btv.bg


Моля да посочите в имейла си, че кандидатствате за стажантска програма в отдел "Маркетинг", звено PR на bTV Media Group


Информация от: http://www.btv.bg/careers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Германският Бундестаг отпуска стипендия за български студенти

 
Германският Бундестаг, Свободният университет в Берлин, Хумболтовият университет на Берлин и Техническият университет в Берлин обявиха покана към български студенти да участват в Международната парламентарна стипендия (IPS) за пет месеца в немската столица.


Стипендията е насочена към висококвалифицирани и политически заинтересовани млади жени и мъже, които смятат да се завърнат в своите родни страни след края на програмата.


Германският парламент ще им предостави възможността по време на 15-седмичния им престой при член на Бундестага да опознаят германската парламентарна система и процесите на вземане на политически решения, както и да натрупат практически опит в областта на парламентарната работа.


Стипендиантите ще бъдат избрани от независима селекционна комисия на Бундестага. Условията за кандидатстване са българско гражданство; завършено университетско образование; много добри познания на немски език; познаване на германската политика, общество и история; ненавършена 30-годишна възраст при започване на стипендията.


Финансирането е в размер на 450 евро на месец и включва безплатно настаняване, както и покриване на разходите за застраховка и пътни разноски на участниците.


Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2014 г.
Допълнителна информация за програмата има на страницата на Бундестага.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Световната банка предлага летни стажове

 
Световната банка предлага стажове на младежи, които искат да научат повече за икономическите и социални въпроси от световно значение. По време на програмата стажантите ще имат възможност да подобрят уменията и опита си в работа в международна среда.


Стажът е платен и когато е възможно, банката предвижда облекчаване на пътните разходи. Стажантите сами трябва да поемат разходите си за настаняване. Повечето стажове се провеждат във Вашингтон.


Кандидатите трябва да са граждани на държавите членки на Световната банка. Изисква се да имат бакалавърска степен и да са включени в следдипломна програма, както и да владеят английски език.


Търсят се кандидати в следните области - икономика, финанси, развитие на човешките ресурси, социални науки, селско стопанство, околна среда, развитие на частния сектор и други.


Всички кандидатури се подават онлайн.


Краен срок за летните стажове (от юни до септември): 31 януари 2014 г.


Подробности можете да намерите на интернет страницата на Световната банка.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Европейската железопътна агенция организира платен стаж

 
Европейската железопътна агенция предлага платени стажове с продължителност между три и пет месеца. Стажовете се организират два пъти годишно и започват през март и октомври.


Целта на програмата е одобрените кандидати да се запознаят с агенцията и нейната роля в дейностите на Европейския съюз, както и да придобият практически познания и професионален опит в някоя от областите на дейност на агенцията.


За 2014 г. агенцията предлага месечна стипендия в размер на 1087.40 евро.


Изисквания
Програмата е насочена главно към младежи, завършили висшето си образование, или такива, които са в началото на професионалната си кариера. Могат да се участват граждани на държави членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.Кандидатстване
Кандидатстването става с попълване на формуляр, който можете да намерите на страницата на агенцията. Заедно с него трябва да се изпратят и сканирани копия на изискваните документи.Краен срок: 31 декември 2013 г.


Допълнителна информация
Подробности можете да намерите на официалната страница на Европейската железопътна агенция.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Световната търговска организация предлага платен стаж

 
Секретариатът на Световната търговска организация (СТО) предлага стаж за студенти в магистърски и докторски програми, които искат да придобият практически опит и по-задълбочени познания за многостранната търговска система.


Програмата е целогодишна и няма начален и краен срок за кандидатстване. Стажът е с продължителност до 24 седмици и се провежда в Женева, Швейцария. Избраните кандидати ще получават заплащане в размер от 60 швейцарски франка дневно, включително за почивните дни и за официалните празници. Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за здравна застраховка.


Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 30 години, граждани на държава членка на СТО, сред които е и България, както и да имат бакалавърска степен в подходяща дисциплина, например: икономика, право, политически науки или международни отношения.


Според нуждите си WTO определя кога да обяви свободни позиции и в кой от отделите й ще се приемат стажанти. Те са избирани от база данни с кандидати, регистрирани на страницата на организацията.


Кандидатстването става онлайн на интернет страницата на СТО.


Подробности можете да намерите на интернет страницата на Световната търговска организация.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА ЗА ХН КОНСУЛТАНТ-СТАЖАНТ
Асоциация УНИКАЛ участва в Програма "Студентски Практики" с 240 часови Стажове за
Студенти по Психология -от всички университети в България,
чрезОн-Лайн форма на обучение и консултиране, за които получавате стипендия от по 480 лв.
финансираниот Европейски Социален Фонд.За повечеинформация,
кликнете върху линка: http://bia-unikal.org/?p=2863където е нужно да се регистрирате,
като Студент, или ако сте завършили наскоро.
Следвайте инструкциите на сайта:http://praktiki.mon.bg/sp/и кандидатствайте за позицията на:
Моля, желаещите да изпращат CV на : unikaled@abv.bg Със Тема: СТАЖАНТИ
Научете и за нашата КАМПАНИЯ за Ранна Диагностика и БЕЗПЛАТНИ: Консултации и Превенция на Засегнати и Застрашени от Хранителни Нарушения лица и консултиране на техните родители и близки, като кликнете върху линка:: http://bia-unikal.org/?p=2863
Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения-Асоциация УНИКАЛwww.bia-unikal.org------------------------------------------------------------------------------------------
Стажантска програма - летящ старт
Възможност за развитие и кариера в EASY CREDIT
Защо да започна кариерата си в търговската структура на "Изи Асет Мениджмънт" АД?
Днес Изи Кредит е една от водещите компании на пазара за бързи кредити. Над 60 % от населението на България познава марката Изи Кредит. Има над 3000 служители в България, като развива дейността си в Украйна и Румъния. Компанията е отворена към младите хора и инвестира в тяхното бъдеще.
Твоите възможности:
-Възможност да прилагате теоретичните познания на практика;
- Навлизате в реалната бизнес среда;
- Силен старт в кариерата в голяма финансова институция;
- Възможност да усвоите бизнес етикета и работите в корпоративна среда;
- Възможност да развиете мениджърски умения и умения за работа в екип;
Привилегията да започнете кариерата си в социално отговорна компания.
Стажантската програма е стартира през Април и е предназначена за студенти - 3 или 4 курс на обучение
Осъществява се в търговската структура на Дружеството
Ментор -Регионален мениджър
Продължителност6 м.
Обучение -1 месец въвеждащо обучение. Индивидуална програма с поставени цели, разработена от ментор - Регионален мениджър
Заплащане настажанта - твърдо заплащане + % от показателите за изпълнение
Форма на ангажиране - Трудов договор на позиция Мениджър развитие
Необходими документи -
Автобиография, желано населено място за провеждане на стажа и мотивационно писмо.
Изи Асет Мениджмънт АД, София 1324
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
UniCreditBulbank


Завтора поредна година УниКредит Булбанк ви кани да станете част от едно вълнуващо изживяване в света на банкирането, иновациите, новите технологии и развитието на бизнеса. "Моята банка на бъдещето" е програма, която разкрива нови възможности и ви дава поле да разгърнете потенциала си. Програмата се реализира съвместно с Kosher.bg - социална мрежа за самоорганизация на студенти по интереси.


Ние ви обещаваме :


-Да се срещнете с най-добрия учител - практиката и да работите по стратегически проекти заедно с нас ;


-Да се докоснете до опита на доказаните професионалисти и мениджъри на банката ;


-Да научите нови неща и да се включите в специално разработени за програмата обучения ;


-Да работите по реални проекти и да представите свои идеи пред мениджмънта ;


-Шанс да се включите в Стажантска програма на УниКредит Булбанк и да започнете своята кариера заедно с нас.


В Моята банка на бъдещето 2.0. са включени проекти в областите :


-Корпоративно и инвестиционно банкиране ;


-Банкиране на дребно и информационни технологии ;


-Маркетинг и комуникация ;

Всичко за програмата Моята банка на бъдещето, начините на кандидатстване и етапите на провеждане, можете да научите на сайта на УниКредит Булбанк www.unicreditbulbank.bg, и в профила на банката в социалните мрежи както и на Kosher.bg.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПроКредитБанк Българияе част от международна група от 21 финансови институции, работещи в Източна Европа, Латинска Америка и Африка. Приоритет за банката е е изграждането на дългосрочни взаимоотношения със клиентите и служителите. Банката инвестира усилено в обучението и развитието на колегите си.
Програмата Млад банкер е първата стъпка за всеки желаещ да се развива или да продължи своя професионален път в ПроКредитБанк.
Програмата Млад банкер предлага :
-Интензивно шестмесечно обучение по банково дело, финанси, икономическо развитие, околна среда, глобализация, математика и счетоводство, както и курсове като комуникация и аналитично мислене ;
-Сериозна теоретична подготовка, провеждана в София чрез дискусии, каузи, ролеви игри и самоподготовка
-Практическа подготовка в клоновата ни мрежа в цялата страна ;
-Навременна обратна връзка за представянето на всеки участник ;
-Месечна стипендия, чийто размер може да се адаптира за кандидати с трудов опит ;
-Безплатно задължителна настаняване в служебни квартири за всички участници ;
-Покриване на разходите за транспорт и настаняване по време на практиките в страната
Участниците, успешно завършили Програма Млад Банкер, могат да получат конкретно предложение за работа в банката. Ако сте мотивирани и отговорни, цените екипната работа и сте готови да поемете сериозен ангажимент към процеса на обучение, кандидатствайте Програма Млад банкер.
За повече информация :www.prokreditbank.bg
-------------------------------------------------------------------------------------

"Неохим" АДе водещият производителна минерални торове, неорганични и органични химически продукти в България.Ние сме единствен производител на : амониев нитрат марка «НЕОФЕРТ®», натриев нитрат, натриев нитрит, амониев бикарбонат, формалин, райски газ.

"Неохим" АД приемастуденти от следните специалности :

-Химия

-Химия и физика

-Химични технологии

-Автоматизация на производството

-Електротехника

-Екология и опазване на околната среда

-Компютърни системи и технологии

Нашата стажантска програма :

"Неохим" АД осигурява платен стаж със следните възможности :

-придобиване на нови знания и ценен практически опит в динамично развиваща се компания ;

-обучение от висококвалифицирани специалисти в професионална среда ;

-работа с богата материална база и високи технологии

Компанията предоставя безплатно общежитие на стажантите.

Необходими документи за кандидатстване :

-заявление за провеждане на стаж ;

-мотивационно писмо ;

-копие от студентска книжка с оценките от предходния семестър ;

-уверение за записан семестър ;

Кандидатсване и допълнителна информация в отдел "Човешки ресурси" -karieri@neohim.bg

--------------------------------------------------------------------------------------
ОББ
Кариера ; Професионализъм ; Работа в екип ; Иновативност ; Бъдеще ; Успешен стар Обединена Българска Банка е финансово институция с 20 - годишна история, започнала през 1992 г.
със сливането на 22 български регионални търговски банки. ОББ е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Основните бизнес области на ОББ и част от сферите за провеждане на стажа са :
-Банкиране на дребно
-Корпоративно банкиране
-Инвестиционно банкиране
-Трежъри
-Управление на риска
  
Ако вие сте амбициозен студент или дипломант, завършил 3 или 4 курс на висшето си образование по специалност, свързани с банковия бизнес и подкрепящите го функционални дейности, владеете английски език и имате отлична компютърна грамотност, ОББ търси именно Вас.


Следете на сайта на ОББ www.ubb.bgза актуални възможности за стаж и работа.----------------------------------------------------------------------------

"Солвей Соди" АД е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцирана сода в света. Калцирана сода се използва основно за производство на стъкло, перилни препарати, в хартиената и в кожухарската промишленост, в металургията и др.


Успехът на всяка компания зависи от хората, които работят в нея. За да следваме успешно стратегията на "Солвей Соди"АД за поддържане на лидерската позиция в производството на сода, се стремим да привличаме талантливи и мотивирани хора от следните професионални области :


-Неорганични химични технологии, химично-инженерство ;


-Механо- и електроподдръжка ;


-Енергетика ;


-Счетоводство и контрол ;


-Еколози ;


-Информационни технологии ;


-Безопасност на труда ;


-Човешки ресурси ;


Стажантските ни програми :


Всяка година осигуряваме възможност за стаж в "Солвей Соди" АД и филиали на способни студенти от различни специалности. Стажантските ни програми се провеждат през периода май - октомври, с продължителност от 1 до 6 месеца. При успешно представяне на студентите им се дава възможност да завършат висшето си образование и да останат на работа при нас.


Начини за кандидатстване при нас :


-Автобиография ;


-Мотивационно писмо ;


-Документ от учебно заведение /уверение/


За повече информация :solvaysodi.jobs@solvay.vom
--------------------------------------------------------------------------------

M-TEL
С над 5,5 милиона клиенти и повече от 2 500 служители Мтел е най-успешният телеком оператор в България. Професионалните практики в областта на човешките ресурси превръщат компанията в едно от най-привлекателните работни места в страната. Портфолиото на компанията включва продукти и услуги, които я позиционират като водещ оператор в страната, предоставящ цялостни телекомуникационни решения като :
-Висококачествена мобилна услуга
-Пълен пакет услуги за дома - цифрова телевизия, домашен телефон и високоскоростен интернет
-Пълен пакет услуги за офиса, богато портфолио от корпоративни решения и възможности за предлагане на иновативни партньорски услуги
-Мобилен интернет в най-бързата 3Gмрежа в България
Нашата стажантска програма :
Всяка година предоставяме възможност на младите хора да се потопят в ежедневния ритъм на реалния бизнес, като организираме стажове за студенти, които имат желание да придобиват нови знания и практически бизнес умения.
Всеки студент има шанс да бъде избран, ако е завършил успешно трети курс, има отлична компютърна грамотност, владее английски език, има мотивация за усъвършенстване чрез практиката и ясно определен интерес към конкретна област. Стажът в компанията е платен, а продължителността му е от 1 - до 6 месеца.
Начин на кандидатстване :
Можете да кандидатствате за стажантска програма, като попълнете електронния формуляр според направлението, в което проявявате интерес, на интернет страницата ни след обявяването на стажантска програма за тази година.
Повече информация за свободни работни места и нови студентски програми
ще намерите на www.mtel.bg.
Можете да ни следите и чрез официалния ни профил въвFacebook.
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Започнете кариерата си в МЕТРО
Докато нашите професионални клиенти все още спят, ние вече работим за техния успех.
Създаваме уникални решения в областта на търговията, финансите, логистиката, маркетинга и управлението на човешките ресурси, а да дадем на компанията конкурентно предимство.
Тази годинание ще приемем 10 студента,
с които ще споделим своите знания и ще им дадем възможност да упражняват на практика това,
което учат в университета.
Допълнителна информация за стажантската програма можете да откриете на нашата уебстраница.www.metro.bg/career


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Актавис" е международна фармацевтична компания, специализирана в разработването, производството и продажбите на качествени генерични лекарства. Групата притежава търговски и производствени мощности в 40 страни. "Актавис" се стреми да бъде предпочитан работодател. Ние предоставяме отлични възможности на всички колеги, които желаят да се усъвършенстват и развиват професионално.

"Актавис оперейшънс"ЕООД управлява производствената дейност и инвестиционните проекти в заводите на компанията в Дупница, Троян и Разград. Всеки от заводите е специализиран в различни производствени технологии : Дупница - таблети и капсули, Троян - суспензии, гелове, мехлеми и сиропи, Разград - антибиотици в различни форми - таблети и капсули, сухи инжекции и течни стерилни форми, кремове и унгвенти. В тях работят химици, технолози, специалисти по качеството, фармацевти, специалисти по изследване и развитие, оператори на машини.

"Актавис" привлича в своя екип млади и квалифицирани специалисти с желание и амбиция за професионална реализация в успешна и бързоразвиваща се компания.

"Актавис" ЕАД е търговското дружество на компанията. В него работят около 220 служители, включително медицинските представители в цялата страна. Основната дейност на дружеството е свързана с маркетинга и продажбите на лекарствените продукти.

"Хигия" ЕАД става част от "Актавис" през 2005 г. Компанията е лидер в дистрибуцията на лекарства за българския аптечен и болничен пазар и има силно пазарно присъствие.

Стажантската програма в заводите на "Актавис" :

Програмата обхваща студенти в последните два курса или дипломанти в специалности, приложими в сферата на фармацевтичното производство.

Изисквания къмкандидатите :

- добри теоретични познания ;

-владеене на алпийски език на работно ниво ;

-адаптивност и гъвкавост в нова и динамична среда ;

-стремеж към постигане и изпълнение на поставените цели

Стажът в заводите на"Актавис" предлага :

-работа във високоспециализиран екип ;

-придобиване на практически опит в конкретна област на производството ;

-модерна и позитивна работна среда ;

-постоянна работа за успешните стажанти.

Продължителност настажа : най-малко два месеца.

Необходими документиза кандидатстване :

-автобиография ;

-мотивационно писмо с посочен период, продължителност на стажа и предпочитана функционална област ;

-уверение от университета, в които сте студент

Изпращайте вашите документи на адрес : www.actavis.bg

За повече подробности : operations@actavis.bg или headoffice@actavis.bg


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Вашият талант е нашето бъдеще - нека се развиваме заедно
Защо Енерго-про?
-Да разширя познанията си
-Да усъвършенствам уменията си
-Да придобия опит от професионалисти
-Да се развивам в най-подходяща област
-Да изградя успешна кариера
Как да се свържете с нас?
Стажове и студентски практики -trainees@energo-pro.bg
Кандидатстване за работа -careers@energo-pro.bg

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  


Професионален стаж за студенти в Италия


Ако си студент и искаш да пътуваш и посетиш известни места през лятната ваканция, това е чудесна възможност да натрупаш реаленопит преди първата истинска работа в кариерата. Нашите структури са три и четири звездни хотели, разположени в различни части на Италия (планински и почивни комплекси), както и ресторанти, барове, туристически селища и къмпинги, круизи и др.


Работните позиции са :


Барман, сервитьор, помощник готвач и рецепционист.


Продължителност на стажа :


Минималното продължение на стажа е 3 месеца и се провежда целогодишно.


Възнаграждение : На стажанта ще му бъде изплатена сумата от350 Евро на месец за 40 работни часа на седмица и 1 ден за почивка в седмицата.


Пътни разходи :


Стажантът закупува за своя сметка самолетния билет. За направените разходи, институцията, в която ще бъде настанен, ще му изплати сумата от 150 Евро.


Храна и настаняване :


На студента са гарантирани 3 хранения на ден както за работните така и за почивните дни. Хотелът осигурява на стажанта подходяща квартира в самия хотел или в близост до него. Обикновено 2-3 стажанти делят една стая (стая предназначена за хотелски персонал)


За повече информация и подробности :


Университетски кариерен център ; Корпус 3, етаж 3, офис 311.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
"ЕЙСИК Депо" ООД е център за дизайн, който е специализиран в ЕЙСИК (ASIC) проучвания и разработки и предлага уникален подход за постигането на първокласни силиконови полупроводникови устройства.


Фирма"Ейсик Депо" разширява своя експертен състав от софтуерни и електронни инженерив София, Пловдив и Варна. Във връзка с това фирма "Ейсик Депо" за поредна година представя своята стажантска програма.


Стажантска програма2013:


Програмата е платена и е с продължителност един месец. Стажантите ще преминат през обучение, въз основа на което ще им бъдат поставена задачи за изпълнение. Тези, които са се справили успешно, ще имат възможността да станат част от екипа на "Ейсик Депо". По време на стажантската програма студентите ще добият ценен иженерен опит.


Нашите изисквания:


Студенти трети или четвърти курс от следните спецалности: Електроника, Компютърни Системи и Технологии, Информатика, Физика,Комуникационна техника и технологии, Автоматика, Информационна и управляваща техникаи др.; добро ниво на владееене на английски език; с предимство ще се разглеждат кандидатурите на студенти с висок среден успех.


Предимства: Опит с OOP: C/C++ orJAVA/ J2EE програмни езици; опит с Verilog, VHDL , MATLAB, FPGA, Microprocessors, ASIC/VLSI/Semiconductor; познания в цифрово-сигнална обработка и комуникационна теория.


Ако сте заинтересовани, моля изпратете Вашата автобиография на английски език на : slavena.lazarova@asicdepot.com----------------------------------------------------------------------------------------------------
Най-големия онлайн портал за студенти на териториятана Германия- Jobmensa.

Онлайн портал за студенти, който предлага многобройни възможности за стаж и почасова работа чрез обяви, които ежедневно се публикуват на страницата. Повече от 8000 немски и международни фирми използват Jobmensa като терен, благодарение на който запълват свободните си работни места.Нашият линк - www.jobmensa.bg

и на фейсбук страницата ни -
https://www.facebook.com/JobmensaBg?ref=hl
Другият ни онлайн портал - ausflugs-check.de, можете да научите повече за възможностите да пътувате до различни точки по света.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска позиция за "Assistant manager" в Subway


Subway в Ipswich, South Dakota предлага стажантска позиция за Асистент мениджър на студенти или завършили в сферата на мениджмънта,


управлението или икономиката. Стажът е за1 година, с начална дата 1ви февруари 2013 г. Цената на програмата е 2 800 долара.


Стажът е платен, заплащане - $ 12 на час.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска програма на "Каолин" АД

Централен офис:
гр. Сеново 7038, ул. "Дъбрава" 8, тел: 084/612501; факс: 084/612505
Стажантски програми - насоченост
Стажантската програмата е ориентирана към млади специалисти, следващи висше образование в следните области:
" добив и преработка на полезни изкопаеми, геология, проучване и обогатяване
" силикатни технологии, инженерна химия, екология
" автоматизация, машинно инженерство, електротехника
" финанси, счетоводство, одит
" бизнес администрация, логистика, търговия.
Условия за кандидатстване:
" студенти последен курс в изброените по-горе специалности или с предстоящо завършване до края на 2008 г.
" млади специалисти, желаещи реализация по специалността си в обектите на компанията
" приемат се кандидати от цялата страна, за предпочитане от района на Русе, Разград, Шумен, Тополовград, Димитровград и Плевен.
"Каолин" АД ще предложи на одобрените кандидати:
" трудов договор с осигурено възнаграждение в размер на 350.00 лв. и безплатна храна
" транспорт до мястото на стажуване за сметка на дружеството
" практическо обучение по съответните специалности
" достъп до изследователската база на фирмата и участие в различни проекти
" възможност за оставане на работа в различни звена на "Каолин" АД
" възможност за договаряне на стипендия за обучение.
Начини за кандидатстване
Желаещите кандидати могат да изпратят мотивационно писмо и автобиография на електронен адрес: jobs@kaolin.bg или на адрес 7038 Сеново, ул. "Дъбрава" № 8, на вниманието на "Човешки ресурси", като задължително посочат сферата на

За повече подробности и въпроси : jobs@kaolin.bg

office@kaolin.bg vpetrova@kaolin.bg
Координати : адрес: гр. Сеново, Русенска област
ул. "Дъбрава" № 8.
тел.: 084/612 501
факс: 084/612 505
web site: www.kaolin.bg


---------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на амбициозните студенти!

 
Предоставена е информация за актуалните вакантни позиции, обявени чрез EURES съветниците в
България: http://www.az.government.bg/eures/trl.search.asp?id=32 , има възможност дасе следят директно. В тях има информация за изискванията и условията, които предлагаработодателя.
Една от възможностите за самостоятелно търсене е да се посети EURES портала
http://ec.europa.eu/eures/ , където са налични всички свободни работни места за
страните - членки на ЕИП.
В сайта на Агенцията по заетостта:http://www.az.government.bg/eures/conditions.asp?id=3 можете още да се информиратеза условията на живот и труд в избраната от Вас страна.
В рубриката "Новини" http://www.az.government.bg/eures/news.asp?id=8 се публикуватвсички предстоящи EURES събития.
Повече информация за Европейски услуги за заетост EURES - Виолина Драгнева, EURES съветник 054/877-116
Дирекция "Бюро по труда" гр. Шумен, ст. 105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стажове в Европейския съюз:

Европейската комисия организира два пъти в годината административни
стажове за млади висшисти за период между три и пет месеца. Целта на
програмата е да даде на участниците възможност да придобият практически
знания за работата в отделите на Еврокомисията и да приложат наученото
по време на обучението им. Стажовете се започват на 1 октомври и 1 мартвсяка година.
***
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
започва програма за практическо обучение в делегациите на Европейскиясъюз, насоченa към млади специалисти от държавите - членки на блока.
***
Агенцията на Европейския съюз за основните права предлага двапъти в годината платен стаж. Програмата е с продължителност шест месецаи ще започне на 16 януари 2013 г. в седалището на агенцията във Виена.
***
Европейската комисия обявява конкурс за снимки, отразяващипроекти, които получават средства от Европейския фонд за регионалноразвитие или от Кохезионния фонд.
В конкурса може да се участва като член на организация, получаваща регионално финансиране от ЕС, или като отделно лице.
За повече информация :
http://www.npss.bg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стажантска програма във "Винпром Карнобат"

 
Стажантска програма за кариерно развитие в един от най-големите винопроизводители в България. Стажанти за работа в Търговския екип на фирмата, в Централен офис, гр. София.
Интересуваме се от студенти, които биха се включили в нашата стажантска програма, която стартира юли месец и продължава няколко месеца.
Необходими са ни студенти, които отговарят на следните критерии :
-Амбициозен студент, от специалност в областта на търговията или администрацията
-Добри компютърни умения - MS Office и най-вече EXEL
-Да има добра степен на лична организираност, точност, спазване на срокове
-Да проявява прецизност и конфиденциалност
Предлагаме :
-Натрупване на практически опит в сферата на търговията
-Възможност за стаж в екип от професионалисти
-Участие в разнообразни дейности от работното ежедневие в екипите
Моля, ако проявявате интерес да се свържете с нас на e-mail : darinasubeva@sisindustries.bg
--------------------------------------------------------------------------------------------

Академията на Телерик е инициатива на водещата технологична компания Телерик, която цели да помогне на ученици и студенти от България, които търсят кариерно развитие в ИТ индустрията.


Академията организира редица безплатни обучения, семинари, курсове и състезания за млади софтуерни инженери:

Курсове за студенти

 
Безплатни присъствени и онлайн курсове по разработка на уеб, десктоп и мобилни приложения за начинаещи софтуерни инженери. Обученията се провеждат всеки семестър и включват теми като:
 

Всички лекции към курсовете се записват и публикуват онлайн, за да са достъпни за студентите от цялата страна. Видео уроците осигуряват възможност на студентите да се подготвят самостоятелно от вкъщи, като участват в онлайн дискусии, предават домашни и разработват практически проекти.

TelerikSoftwareAcademy

 
Професионално обучение на начинаещи софтуерни инженери
Интензивната десетмесечна програма, подходяща за всички мотивирани млади хора, които желаят да се развиват в сферата на информационните технологии. Обучението предоставя задълбочени знания по програмиране и практически опит, необходими за успешното кариерно развитие като софтуерен инженер.
Софтуерна академия на Телерик

TelerikSchoolAcademy

 
Ежемесечно обучение по програмиране за ученици от гимназиалните училища в цяла България
Специализираните тридневни обучения съчетават подготовка на учениците за участие в Националната олимпиада по информационни технологии с изучаване на съвременните софтуерни технологии.
Училищна академия по програмиране

TelerikAlgoAcademyСерия от тренировъчни състезания по информатика, комбинирани с уроци по състезателно програмиране

 
Алго академията подготвя български ученици и студенти за националните и международни състезания и
олимпиади по информатика. Обученията се провеждат всеки месец в рамките на два последователни дни.
Алго Академия

 Проект "Ново начало - от образование къмзаетост"


Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:


ВС051РО0О1-1.1.06 . "СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ"


ЗА ВАС МЛАДЕЖИ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИЗА:


Придобиваненацененпървипрофесионаленопит,чрезстажуванепопридобитото образование при работодателза период от 6 месеца:


-През 6 месечния период на стажуване. Вие ще бъдете наети по трудов договор


-Ще Ви бъде изплатено месечно трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място


КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТА


Младежи до 29 годишна възраст, които са:


-регистрирани в бюрата по труда;


-завършилисредноиливисшеобразование (дипломирани), да стажуват на позиция (длъжност), релевантнаспрямопридобитотообразованиев професионалнотонаправлениенависшето образованиеили професионалнотонаправление/ профилнасреднотообразование,коитонямат трудов стаж по придобитото образование.


- не са включвани и не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентични със стажуване при работодател по специалността, с която кандидатстват по Проекта


Необходими документи за включване в проекта:


1.Заявление за участие в Проекта (по образец) за избрано работно място;


2.Насочващо писмо до работодателя (изготвя се от бюрото по труда).


При изпълнението на проекта ще бъдат включени 9 500 безработни младежи до 29 годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда на територията на всички области и общини в България.


Специалистите от Дирекциите "Бюро по труда" на територията на всички области и общини ще Ви окажат пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.


За повече информация и включване в проекта сеобърнете към дирекциите "Бюро по труда" по Вашияпостоянен или настоящ адрес.


Допълнителна информация можете да получите и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес : www.az.government.bg