УНСС - София
English Вход

Мисиятана Междууниверситетския център за развитие на кариерата е да:

Дподпомага професионалното ориентиране и развитие на младите хора, включително и тези в неравностойно положение, от Университета за национално и световно стопанство и другите висши училища в страната;

Дсъдейства за развитие на връзките и сътрудничество в областта на професионалното ориентиране и кариерното развитие между висшите учебни заведения и организациите на бизнеса, публичната администрация и другите области на социално-икономическия живот;

Дработи за пълноценната професионална реализация и кариерно развитие на студентите и младите специалисти;

Дпредоставя информация и консултира студентите, докторантите и младите специалисти във връзка с финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, обучението, работата и свободното време на младежта;