УНСС - София
English Вход

Университет за национално и световно стопанство
Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Студентски град "Христо Ботев", ет.1, каб.1008

1700, София
тел./факс: 02 962 55 95;

гореща линия: 089 9050300

e-mail:iccd1@unwe.acad.bg

http://iccd.unwe.acad.bg;