ХТМУ - София
English Вход

Химикотехнологичен и металургичен университет - София е създаден под името Химикотехнологичен институт през 1953 г., на базата на съществуващия от 1945 г. "Отдел по индустриална химия" към Държавната политехника.

ХТМУ е утвърден учебен и научно-изследователски център за подготовка на висококвалифицирани специалисти с възможности за производствено-технологична, научно-изследователска и специали-зирана педагогическа дейност в областта на проектирането, експлоатацията и управлението на различни технологии, агрегати и промишлени предприятия. Университета подготвя инженери в областта на химическите технологии, металургията, биотехнологията, инженерната екология, автоматиката и информационните технологии. Ежегодно в него се обучават около 3000 студенти в образователно-квалификационните степени специалист, бакалавър и магистър и над 130 души докторанти за придобиване на образователна и научна степен доктор.

ХТМУ разполага с богата материална база, която непрекъснато се осъвременява с нови модерни зали, технологичнии компютърни лаборатории, информационни системи в библиотечното, студентското и административно обслужване.

Високият авторитет на университета се гради не само на престижа му в страната, но и на многобройните контакти с реномирани висши училища в чужбина. В резултат на това сътрудничество, ХТМУ е един от водещите български университети с международни образователни програми и проекти за обмен на студенти и преподаватели в над 30 висши училища от цяла Европа.