ХТМУ - София
English Вход

Център за професионална реализация на студентите

доц. д-р Георги Д. Еленков - Директор,

тел. 8163 323 или 8163 330,e-mailgel@uctm.edu

инж. Галя Ганчева - Експерти Таня Чимбулева - Експерт,

тел. 868 15 13 или 8163 138,e-mailsecret@uctm.edu, tania_m@uctm.edu

факс: 868 54 88

Пощенски адрес: София 1756

бул. Климент Охридски, 8

ХТМУ - Център за професионална реализация