ХТМУ - София
English Вход

СТИПЕНДИЯ ПИКАДИЛИ

Пикадили ЕАД обявява конкурс за стипендия на студенти за учебната 2006 / 2007 година по написване на есе по следните теми:

"Да привлечем добрите служители"

"Пикадили - с грижа за клиента"

"Пикадили - увеличаванепознаваемостта на марката"

Стипендията е в размер на 150 лв на месец, дава се за една академична учебна година (9 месеца). Право на участие имат всички студенти - редовна форма на обучение по икономически дисциплини завършили IIкурс от висши учебни заведения в България с успех по време на следването не по - нисък от 4,50.

Наградените студенти ще стажуват в "Пикадили" ЕАД и при показани резултати ще им бъде предложено назначение .

Документи за участие:

  1. Автобиография

  2. Есе по някоя от посочените теми

  3. Копие на заверена студентска книжка

Критерии за оценяване на есето:

  1. Есето трябва да е с обем не повече от 7 печатни страници - до 1800 знака на страница.

  2. Да бъде полезно и практически ориентирано

  3. Да бъде оригигинално и творческо

  4. Общо впечатление за стила на кандидата.

Срок за подаване на документи: 10.12.2006 г. на адрес: гр. Варна; ул. "Битоля"1 А , отдел "Човешки ресурси"; на вниманието на г-жа Хр. Кънчева ; тел: 052/66 34 48или на e-mail: jobs@piccadilly.bg.

Комисия от представители на ПикадилиЕАД ще оцени всички получени есета. Авторите на трите най-добри творби ще направят презентация на своите есета пред комисията и измежду тях ще бъде излъчен победителят в конкурса. Той ще сключи договор за стипендия с Пикадили ЕАД за учебната 2006/ 2007 година.

Идеята за създаването на стипендия"Пикадили" не е нова. От 2003 г. компанията поддържа активни отношения с ИУ Варна и по специално с катедри "Стокознание" и "Търговия", а от тази година и с УНСС - гр. София. Голяма част от служителите са студенти във висши учебни заведения в различни градове на страната . Фирмата насърчава растежа на място и затова е от изключителна важност младите служители, които влизат във фирмата, да бъдат с подходяща квалификация и образование. За стипендията могат да кандидастват всички студенти, независимо дали са служители в компанията или не. Тя ще се дава за една академична година и ще е в размер на 150 лв месечно.Стипендиантите ще се ползват с предимство пред останалите кандидати за работа в Пикадили.

НОВО: OSI/FCO Chevening Scholarships/University of Oxford 2007-2008
Краен срок: 24 ноември 2006 г.
Институт "Отворено общество" обявява конкурси за:
- Деветмесечни изследователски стипендии в Оксфордския университет в областта на хуманитарните и социалните науки (вкл. опазване на околната среда). Кандидатите трябва да са докторанти в България.
- Едногодишни магистърски програми в Оксфордския университет в следните области: византология, сравнителна социална политика, криминология и наказателно право, икономика и социална история, икономика на развитието, англицистика, опазване на околната среда, европейско и сравнително право, европейска литература, принудителна емиграция, обща лингвистика и сравнителна филология, класически езици и литература, индустриални отношения и управление на човешките ресурси, език и култура на еврейския народ, ориенталистика, философска теология, наука и религия, славистика, социална антропология, социология, теология и изследвания на проблемите на жените.
- Тримесечни изследователски стипендии в Оксфордския университет за разработване на проекти, свързани с развитието и функционирането на правителствени и обществени институции. Кандидатите трябва да имат практически опит в тази област.
- Едногодишна магистърска програма по политическа философия в Университета в Йорк, Великобритания.
Всички кандидати за OSI/FCO Chevening Scholarships трябва да са завършили висше образование (вкл. и през 2007 г.), да владеят отлично английски език и да не са по-възрастни от 35 години към 1 октомври 2007 г.
Подробности и формуляри за кандидатстване се получават в Институт "Отворено общество"-София, ул. "Солунска" 56, тел.: (02) 930 66 40, vkarastoyanova@osf.bg

o НОВО: Институт "Отворено общество" Ню Йорк обявява конкурс за стипендии за едногодишно обучение в университети в САЩ (2007-2008)
Краен срок: 1 декември 2006 г.
Кандидатите трябва да са български граждани, да владеят отлично английски език и да са студенти втори курс в български университети в следните специалности: лингвистика и литература (англицистика и американистика, славянски, класически и др. филологии), история на изкуството (изкуствознание, културна антропология, икономика, изкуства, история, международни отношения - вкл. международни икономически отношения), журналистика, право, философия, политология и социология (и сродни специалности).
Необходимо е също така кандидатите да са участвали в доброволчески и/или др. извънучебни дейности.
Подробности и формуляри за кандидатстване могат да се получат в Институт "Отворено общество" - София, ул. "Солунска" 56, тел. 930 66 40, vkarastoyanova@osf.bg както и на адрес:
www.soros.org/initiatives/scholarship/focus_areas/undergraduate_exchange

Платени стажове за преводачи в Секретариата на Европейския парламент
Краен срок: три месеца преди началото на стажа
Тримесечни стажове за бакалаври на възраст между 18 и 45 години, които владеят отлично един от официалните езици на ЕС или на страна кандидат и да имат сериозни познания по два други езика на ЕС. Кандидатите трябва да участват за първи път в стажантската програма. Документите следва да бъдат получени три месеца преди началото на стажа. България е избираема страна.
За повече информация се обръщайте към:
European Parliament
Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L - 2929 LUXEMBOURG
Тел./факс: +352 / 43 00 277 77
TranslationTraineeships@europarl.eu.int

Българска фондация Биоразнообразие за трети път обявява КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ в областта на опазване на биоразнообразието и управление на защитените територии
Краен срок: 30 ноември 2006 г.
Могат да кандидатстват дипломанти от всяко българско висше учебно заведение, чиито дипломни работи попадат в тематиката на конкурса:

- опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения;
- управление на защитени територии;
- разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
- развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.;
- развитие на природозащитното образование.

Отпусканите суми ще са на стойност до 1000 лева.
Неприемливи за финансиране са хонорари за дипломанта, научния ръководител и консултанти; закупуване на оборудване или на научна информация (данни, анализи от проучвания и др.).
Продължителността на проекта да бъде до 30 октомври 2007 г.
Необходимо е студентите да изпратят попълнен ФОРМУЛЯР до 30 ноември 2006 на е-мейл stefan.avramov@biodiversity.bg

Министерството на образованието и науката организира конкурс за набиране на участници в програма "Студенти на стаж в МОН"
Краен срок: 12 ноември 2006 г.
Целта на програмата е да се даде възможност на амбициозни млади хора да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на министерството и да натрупат практически умения и опит.
Участниците в програмата ще се включат в работата на различните звена от администрацията на министерството и ще участват в редица дейности като:
- Подготовка на становища по нормативни и други актове;
- Разработване на проекти на нормативни и други актове;
- Проучване на чуждестранно законодателство;
- Проучване и обобщаване на законодателство на ЕС;
- Разработване на стратегии и програми в областта на образованието;
- Изготвяне на политологически и социологически проучвания и анализи;
- Подготовка и организация на публични събития.
Продължителността на програмата е шест месеца. В нея могат да участват студенти в IV и V курс с добро владеене на чужди езици, компютърна грамотност, добро представяне по време на учебния процес.
Необходими документи:
- Формуляр за кандидатстване;
- Автобиография;
- Академична справка или копие на студентската книжка.
Документите се подават на адрес:
бул. "Дондуков" 2 А, Цветелина Георгиева, Пресцентър или на
e-mail: c.georgieva@minedu.government.bg
За повече информация:
тел: 02 9217 686

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ "БУРОВ" за академичната 2006/ 07
Краен срок: 10 ноември 2006 г., 17.00 ч.
ФОНДАЦИЯ "АТАНАС БУРОВ" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ "БУРОВ" за академичната 2006/07 г. Стипендията е в размер на 180 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически дисциплини във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко 3 курс, успех от цялото следване най-малко много добър (5.00) и не работят по време на следването си по основен трудов договор ( с изключение на работа по договор за обучение).
В периода 1-10 ноември 2006 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта ( публикувана в www.burov.org, секция "Конкурси"); 2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2006/2007 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка; 3. Декларация по образец, публикуван в www.burov.org, секция "Конкурси"; 4. Разработка по една темите: "Пазар на банкови продукти за малки и средни предприятия в България", "Перспективи пред българския небанковия финансов сектор" или "Публично-частно партньорство за ефективно усвояване на европейски фондове" в размер до 7 страници ( 1800 знака на страница).
Документите и разработката на хартиен и електронен носител се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. Дякон Игнатий № 1, фондация "Атанас Буров", за конкурса за стипендии "Буров". Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Срок за получаване на документите - 10 ноември 2006, 17.00 ч.
В периода 20-24 ноември 2006 г. с кандидатите, чиято оценка на разработката е най-малко 210 точки ( макс. 300 т.) ще се проведе събеседване в София. За дата, часа и мястото на събеседването, кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща. Одобрените за стипендия кандидати ще бъде обявени в www.burov.org, секция "Конкурси" на 30 ноември 2006 г.
За информация на телефон (02)9306250 или на fnburov@nasbank.bg

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2006/ 2007
Краен срок: 10 ноември 2006 г.
Стипендията е в размер на 200 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически дисциплини във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко 3 курс, успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
В периода 1-10 ноември 2006 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта;
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2006/2007 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема: "Подобряване на качеството на работната сила в България" в размер от 6 до 8 страници (1800 знака на страница).
Документите и разработката на хартиен и електронен носител се изпращат по пощата на адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1, фондация "Атанас Буров", за конкурса за стипендия "Дамян Балабанов". Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
За информация:
тел.: (02) 930 6250
fnburov@nasbank.bg

Конкурс за стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация "Даймлер-Бенц Щифтунг" обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Das Mummert-Stipendium fьr Post-Graduierte
zum Studium in Deutschland

Postgraduate-Stipendien fьr ein Diplom- wahlweise Master-Studium an einer fьhrenden deutschen Universitдt fьr hochqualifizierten Management-nachwuchs aus Mittel- und Sьdosteuropa.


 Gefцrdert werden Studien der Wirtschaftswissenschaften an der Universitдt zu Kцln oder der Ingenieurwissenschaften bzw. des Wirtschaftsingenieurwesens an der RWTH Achen mit einer Studiendauer bis zu drei Jahren. Stipendienbeginn ist der 1. Oktober jeden Jahres.

 Vorraussetzung fьr ein Stipendium: Erster akademischer Abschluss bzw. 3-4 jдhriges erfolgreiches Studium, Leadership-Potenzial, sehr gute Deutschkenntnisse (DSH, TestDaf, o.д.), Bereitschaft zur Rьckkehr in das Heimatland nach Abschluss des Studiums, Altersgrenze 24 (bei Antritt des Studiums in Deutschland).

 Das Besondere an diesem Stipendium ist neben der finanziellen Unterstьtzung von 765 Euro monatlich (+ weiterer Zusatzleistungen) die intensive Betreuung wдhrend des Aufenhaltes in Deutschland: Jeder Stipendiat wird neben der professionellen administrativen Betreuung in eine Gruppe der Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen sowie individuell und persцnlich von Paten betreut. Der Stipendiat wird auЯerdem mit einem eigenen PC ausgestattet.

 Das Stipendium wird in Kooperation mit dem DAAD angeboten.

 Nдhere Informationen und Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: www.mummertstiftung.de oderwww.daad.de

Fьr Bulgarien Bewerbung durch die Internationale Stiftung "St. Cyril und St. Methodius" (www.cmfnd.org).


--------------------------------------------------------------------

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНСТ ITcard

Какво представлява ITCARD?

ITcard е сертификат за компютърна грамотност, независим от определена компания и нейните продукти и не изисква специално предварително обучение.
ITcard е сертификат, който се издава от Европейския Софтуерен Институт. Основава се на програмен модел, който е насочен към основни приложения за обикновения потребител, като операционни системи, текстови редактори, бази данни, презентации и графични средства, Интернет, включително браузъри и различни системи за управление на електронната поща.

За кого е преназначен сертификатът?

ITcard е предназначен за хора, които искат да повишат своята квалификация по отношение на основното познание за информационните технологии и ползването на компютри. Сертификатът е отворен към всички - студенти, ученици, работещи, безработни и т.н.

Как става сертифицирането?

Процесът на сертифициране се състои в явяване на серия тестове, след успешното преминаване на които потребителят получава сертификат за вече доказаните си компютърни умения. Няма изискване за специално предварително обучение за явяване на теста.
ITcard предоставя на потребитеря възможността сам да избира продукта, на който да тества знанията си. Тестовете обхващат 5 модула:

Текстообработка:
- Microsoft Word
- OpenOffice.org Writer

Елекронна таблица:
- Microsoft Excel
- OpenOffice.org Calc

Интернет и електронна поща.


Разработени са 3 версии на теста:

- Български език - с екрани на Български език
- Български език - с екрани на Английски език
- Английски език - с екрани на Английски език

ITcard предоставя на всеки възможността да докаже компютърните си умения и това да се превърне в ключ към неговата успешна реализация. За работодателите ITcard е възможност да се убедят в способностите на кандидатстващите за работа, както и да повишат квалификацията на служителите си в следните области:

Интернет
- Интернет браузъри и използване на електронна поща

Microsoft Word 2003
- Основни действия: отваряне и затваряне на програма, работа с прозорци, отваряне на файл, конфигуриране на страница.
- Редактиране, селектиране, преместване и копиране, търсене и заместване на текст.
- Инструменти и опции: проверка на правописа и граматиката, избор на език и речници, редактиране на кореспонденция.
- Форматиране: форматиране на текст, форматиране на абзац, използване на списъци и водещи символи, използване на автоматични формати, създаване и редактиране на шаблони.
- Вмъкване на елементи: изображения, колони, текст, файлове, горни и долни колонтитули.
- Използване на таблици: вмъкване, редактиране и форматиране съдържанието на таблицата.
- Работа с документи: създаване на стилове, използване на шаблони.

Microsoft Excel 2003
- Основни действия: отваряне и затваряне на програма, работа с прозорци, отваряне на файл, конфигуриране на страница, търсене в работен лист или книга.
- Работа с данни - въвеждане и изтриване на формули, коментари, оператори, функции и т.н.
- Форматиране на клетки, колони, редове, дефиниране на стилове.
- Редактиране на данни.
- Вмъкване на елементи: изображения, колони, текст, файлове, горни и долни колонтитули.
- Работа с диаграми - вмъсване, съхраняване, изтриване.

OpenOffice.org Writer
- Стартиране на програмата: Автопилот
- Вмъкване на обекти от лентата с инструменти
- Абзаци: Създаване на абзаци, използване на различни формати. Вмъкване на обекти, придвижване със стрелките в текст, защитени пространства
- Курсори: Активиране, функции
- Обекти: Изтриване на обекти с клавиатурата, селектиране на отделни думи, промяна на щрифта, подравняване на текста
- Редактиране: Отмяна и възстановяване на дадено действие, създаване на цветове, използване на лентите с интсрументи за преместване на елемент, показване на скрити пространства, търсене и заместване
- Инструменти: Проверка на правописа, Галерия: стартиране на Галерия, характеристики на галерията, добавяне на категории, номериране на редове
- Таблици: Вмъкване на таблици, изтриване на таблици, разделяне на клетки, вмъкване на редове и колони, изтриване на редове и колони
- Вмъкване: Горен и долен колонтитул, рамки. Етикети, новериране и водещи символи: Вмъкване и изтриване на номерации и водещи символи, Лента с инструменти Номериране. Хоризонтални линии, дати, отметки, бележки под линия.

OpenOffice.org Calc
- Основни действия: създаване на нов файл по различни начини, отваряне на съществуващ файл, използване на опцията Автопилот, Визуализация за печат, показване и скриване на различните ленти с инструменти
- Редактиране - копиране, изрязване на елементи в клетка, промяна на името на работен лист, навигатор, отмяна и възстановяване на дадено действие, маркиране на редове, автокоригиране
- Вмъкване - нови редове, символи, формули, изображения, бележки
- Форматиране - формат на клетка: число, получер, курсив, изтриване на съдържание, прилагане на рамки, прилагане на фонов цвят
- Текст - задаве на фон на шрифт, използване на различни ленти с инструменти, търсене на текст, проверка на правописа, отстъпи, промяна размера на шрифта.

За повече информация: www.itcard.org.