Икономически университет-Варна
English Вход
Добре дошли в Кариерен център към Икономически университет-Варна
лице за контакт:Стефан Нанков
електронна поща:cdcenter@ue-varna.bg
гореща линия:0899 661 379
телефон:052/ 660 371
 


Изследователска мрежа INTACCT

“Революцията в Европейските финансови отчети: Съответствие, последствия и политически уроци”

Мрежата INTACCT включва изследователски екипи от 10 европейски университета. Тя се координира от Lancaster University Management School (UK), като също така включва HEC, Paris (France), Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt (Germany), University of Cyprus (Cyprus), University of Ljubljana (Slovenia), University of Macedonia (Greece), University of Porto (Portugal), University of Valencia (Spain), Tilburg University (Netherlands), и Икономически Университет- Варна.
От страна на ИУ-Варна екипът по проекта е съставен от преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност” с ръководител проф.д-р на ик.н. К.Донев.
Мрежата ще бъде финансирана от 6-та рамкова програма на Европейската комисия за периода 2007-2010 година, като размера на субсидията е 2,4 млн.евро.
Мрежата ще организира задълбочена програма за изследвания и обучение за група от изследователи, които постоянно ще работят за Мрежата по серия от свързани изследователски проекти по съгласувана Научноизследователска програма. Програмата за обучение ще започне през пролетта на 2007 година. Научноизследователската програма ще се фокусира върху емпирични изследвания свързани с финансовите отчети, като специално внимание ще бъде отделяно на контекста и последствията от приемането на МСФО от определени европейски компании.

Проектът ще има две основни цели. Първо той ще допринесе за преодоляването на разнопосочността в изследванията в областта на финансовото счетоводство извършвани в Европейските университети. Интензивна изследователска програма в рамките на мрежата ще развие изследователските способности на ново поколение изследователи в областа на счетоводството. Тази изследователска програма ще цели следното:

• Да възпита концептуални и аналитични способности;
• Да развие технически умения, необходими за извършването на обширни емпирични изследвания;
• Да преодолее значителните бариери за такива изследвания чрез развитието на нови бази от данни и отварянето на по-широк достъп до съществуващи търговски бази от данни.

Втората основна цел е да развие амбициозна научно-изследователска програма, базирана на виждането, че финансовото отчитане е мултидисциплинарен феномен и част от комплексно съчетаване на данни, което също включва правни и институционални рамки в които бизнесът съществува. По този начин проектът ще интегрира уместни теории и емпирични методи от областта счетоводството, финансите, правото и икономиката. Научноизследователската програма ще анализира и оцени въздействието от приемането на Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО) в Европа и извън нея.
Изследването ще се занимава с въпроси, които са решаващо важни за бъдещото развитие на Европейската икономика и финансови пазари. То ще обсъжда редица от свързани научноизследователски въпроси включващи:

• Оценка на равнището на съответствие на МСФО;
• Институционалните , правните и икономическите определящи фактори за съотвествие;
• Промените в качеството на финансовото отчитане и техните определящи фактори;
• Икономическите последици от възприемането на МСФО за фирмите и техните акционери.

Тази програма цели също и да поощри сътрудничеството между бизнеса и университетите. Чрез консултативна група, екипът на проекта цели да се ползва от съветите на регулаторните органи, вкл. Комитета по международни счетоводни стандарти(IASB),, Комитетът по финансови счетоводни стандарти на САЩ (FASB) и Консултативният съвет по Европейско финансово отчитане (EFRAG). Консултативната група на проекта ще участва в идентифицирането на приложими научноизследователски проблеми, ще обезпечи обратната връзка по отношение на изследователските проекти, и ще подпомогне в разпространяването на резултатите, за да могат те да достигнат до определящите държавните политики, упражняващите професията „Счетоводство” и бизнесът.

 
Ако сте РАБОТОДАТЕЛИ, тук можете:
  • Безплатно да публикувате обяви за свободни стажантски позиции
  • Да търсите стажанти в база данни от регистрирани студенти
  • Да получавате автобиографии, отговарящи на Вашите критерии
  • Да осъществите обратна връзка с кандидатите

Ако сте СТУДЕНТИ, тук можете:

  • Да намерите свободни стажантски места и информация за фирмите, които ги разкриват
  • Да търсите стажантски позиции по различни критерии
  • Да създавате автобиографии, както и да ги направите достъпни за работодателите
  • Да кандидатствате по обявени позиции online

В БИБЛИОТЕКАТА ще откриете

  • Разнообразни полезни материали за организирането и провеждането на стажантски програми, пазара на труда и търсенето на работа